ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số: 321/QĐ-CĐCĐHN ngày 29 tháng 6 năm 2018
 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội)

Tên ngành:                           Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Mă ngành:                           6220202

Tŕnh độ đào tạo:                Cao đẳng

H́nh thức đào tạo:             Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:        Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:              2 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nhân lực trực tiếp cho ngành thương mại, phiên dịch Tiếng Anh thương mại, có năng lực hành nghề tương ứng với tŕnh độ cao đẳng; có kiến thức thực tế, kiến thức lư thuyết rộng về ngành, nghề đào tạo phiên dịch Tiếng Anh thương mại; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xă hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp phiên dịch Tiếng Anh thương mại và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết công việc; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng t́m việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên tŕnh độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Đạt được năng lực sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở tŕnh độ cao đẳng tương đương chuẩn bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNNVN) để phục vụ mục đích nghề nghiệp.

1.2.1. Kiến thức

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính trị, văn hóa, xă hội, pháp luật và công nghệ thông tin; giáo dục thể chất và quốc pḥng - An ninh;

- Hiểu được các kiến thức đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ nghề phiên dịch tiếng Anh thương mại;

- Nhận thức được bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ;

- Tŕnh bày được kiến thức cơ bản về các b́nh diện ngôn ngữ tiếng Việt;

- Có kiến thức ở tŕnh độ cao đẳng về các b́nh diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh, đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh thương mại;

- Tŕnh bày được các nội dung kiến thức cơ bản về lư thuyết dịch, kỹ thuật dịch, mục đích, bản chất, phạm vi và nguyên tắc của công việc biên dịch, thông dịch;

- Có hiểu biết chung về văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Anh trên thế giới, kiến thức về văn hoá công sở trong môi trường làm việc đa văn hoá;

1.2.2. Kỹ năng

- Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp thương mại;

- Áp dụng kiến thức về lư thuyết dịch và kỹ thuật dịch để thực hiện các nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch tiếng Anh thương mại;

- Rèn luyện và phát triển được kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng thuyết tŕnh, vận dụng trong dịch thuật và giao tiếp tiếng Anh;

- Sử dụng thành thạo tin học văn pḥng.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Có khả năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, học sinh trung cấp nghề Phiên dịch tiếng Anh thương mại làm việc tại các vị trí sau:

- Thư kư văn pḥng;

- Tiếp tân khách sạn hoặc công ty;

- Nhân viên văn pḥng;

- Thư kư giám đốc;

- Chuyên viên đối ngoại;

- Nhân viên pḥng hợp tác quốc tế;

- Thông dịch viên trong lĩnh vực thương mại tŕnh độ trung cấp/sơ cấp;

- Nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại.

 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 28

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 91 tín chỉ, tương đương 1.995 giờ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 315 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.680 giờ

- Khối lượng giờ lư thuyết: 532 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.463 giờ

- Khối lượng giờ kiểm tra: 92 giờ

 3. Nội dung chương tŕnh

Mă MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

MĂ MH, MĐ

TIÊN QUYẾT

Tổng số

Trong đó

LT

TL, BT

TH

KT

I

CÁC MÔN HỌC CHUNG

15

315

155

34

107

19

 

MH.01

Chính trị

5

90

60

26

0

4

 

MH.02

Tin học đại cương

3

60

30

0

27

3

 

MH.03

Pháp luật đại cương

2

30

21

8

0

1

 

MH.04

Giáo dục thể chất 1

1

30

3

0

24

3

 

MH.05

Giáo dục thể chất 2

1

30

3

0

24

3

 

MH.06

Giáo dục quốc pḥng và an ninh

3

75

38

0

32

5

 

II

CÁC MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

76

1680

377

276

954

73

 

II.1

Môn học cơ sở

35

630

211

144

246

29

 

MĐ.07

Tâm lư trong kinh doanh

2

45

15

0

27

3

 

MH.08

Dẫn luận ngôn ngữ

2

30

20

8

0

2

 

MH.09

Tiếng Anh cơ sở 1

6

120

30

26

60

4

 

MH.10

Tiếng Anh cơ sở 2

6

120

30

26

60

4

MH.09

MH.11

Tiếng Anh cơ sở 3

6

120

30

26

60

4

MĐ.10

MH.12

Tiếng Việt thực hành

3

45

15

15

12

3

 

MH.13

Ngữ âm tiếng Anh

3

45

15

15

12

3

 

MH.14

Ngữ pháp tiếng Anh

4

60

28

14

15

3

MH.13

MH.15

Từ vựng tiếng Anh

3

45

28

14

0

3

MH.14

II.2

Môn học chuyên môn

35

960

136

106

678

40

 

MĐ.16

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

2

45

15

3

24

3

 

MH.17

Thuyết tŕnh tiếng Anh

4

60

28

14

15

3

MH.11

MH.18

Lư thuyết dịch

3

45

37

6

0

2

MH.11

MH.19

Tiếng Anh thương mại

4

60

15

28

15

2

MH.11

MH.20

Tiếng Anh thư tín thuơng mại

4

60

15

27

16

2

MH.19

MH.21

Thực hành Biên - Phiên dịch thương mại 1

4

120

10

14

90

6

MĐ.18,20

MH.22

Thực hành Biên - Phiên dịch thương mại 2

4

120

10

14

90

6

MĐ.21

MH.23

Thực tập nghề nghiệp

4

180

3

0

169

8

MĐ.11

MH.24

Thực tập cuối khóa

6

270

3

0

259

8

MĐ.22

II.3

Môn học tự chọn

6

90

30

26

30

4

 

MH.25

Cơ sở văn hóa VN

2

30

20

9

0

1

 

MH.26

Giao thoa văn hóa

3

45

30

13

0

2

 

MH.27

Tiếng Anh nâng cao

3

45

15

13

15

2

MH.11

MH.28

Tiếng Anh du lịch - khách sạn

3

45

15

13

15

2

MH.11

Tổng cộng

91

1995

532

310

1061

92

 


4. Sơ đồ mối liên hệ và tiến tŕnh đào tạo các môn học, mô đun trong chương tŕnh đào tạo


5. Kế hoạch giảng dạy dự kiến

Thời gian đào tạo được chia làm 4 học kỳ:

+ Học kỳ 1 và học kỳ 2: các môn học chung, các môn học cơ sở và môn học thực tập nghề nghiệp

+ Học kỳ 3 và học kỳ 4: các môn học chung, các môn học cơ sở, các môn học chuyên mô, các môn học tự chọn và môn học thực tập cuối khóa.

HỌC KỲ I

TT

Tên môn học

Số TC

Tổng số giờ

1

Tin học đại cương

3

60

2

Giáo dục thể chất 1

1

30

3

Tiếng Anh cơ sở 1

6

120

4

Ngữ âm tiếng Anh

3

45

5

Dẫn luận ngôn ngữ

2

30

6

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

2

45

 

Tổng

17

330

HỌC KỲ II

TT

Tên môn học

Số TC

Tổng số giờ

1

Tiếng Anh cơ sở 2

6

120

2

Giáo dục thể chất 2

1

30

3

Tâm lư trong kinh doanh

2

45

4

Chính trị

5

90

5

Ngữ pháp tiếng Anh

4

60

6

Từ vựng tiếng Anh

3

45

7

Thực tập nghề nghiệp

4

180

 

Tổng

25

570

HỌC KỲ III

TT

Tên môn học

Số TC

Tổng số giờ

1

Giáo dục quốc pḥng và an ninh

3

75

2

Tiếng Anh cơ sở 3

6

120

3

Pháp luật ĐC

2

30

4

Tiếng Việt thực hành

3

45

5

Tự chọn 1

3

45

6

Lư thuyết dịch

3

45

7

Tiếng Anh thương mại

4

60

8

Thuyết tŕnh tiếng Anh

4

60

 

Tổng

28

480

HỌC KỲ IV

TT

Tên môn học

Số TC

Tổng số giờ

1

Tự chọn 2

3

45

2

Tiếng Anh thư tín thuơng mại

4

60

3

Thực hành Biên -Phiên dịch thương mại 1

4

120

4

Thực hành Biên -Phiên dịch thương mại 2

4

120

5

Thực tập cuối khóa

6

270

 

Tổng

21

615

6. Hướng dẫn sử dụng chương tŕnh

6.1. Các môn học chung

Thực hiện theo đúng các chương tŕnh môn học hiện hành do Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội ban hành hoặc phối hợp với Bộ/ ngành liên quan tổ chức xây dựng và ban hành.

6.2. Các môn học tự chọn

Chương tŕnh có 6 môn học/ mô đun tự chọn, mỗi môn học/ mô đun 3 tín chỉ (45 giờ). Sinh viên phải chọn 2 môn học/ mô đun  trong tổng số 6 môn học/ mô đun, tương đương với thời lượng là 6 tín chỉ.

6.3. Cách thức tổ chức đào tạo

Chương tŕnh đào tạo có thể tổ chức đào tạo theo niên chế hoặc tích luỹ mô đun hoặc tích luỹ tín chỉ do Hiệu trưởng quyết định cho từng lớp học, từng khoá học hoặc từng ngành học.

6.4. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của mỗi trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và h́nh thức tổ chức đào tạo đă xác định trong chương tŕnh đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

Để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện Nhà trường dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa bao gồm:

- Quản lư, giáo dục sinh viên ngoài giờ;

- Tổ chức cho sinh viên tới thăm quan, t́m hiểu tại một số doanh nghiệp liên quan phù hợp với nghề đào tạo;

 - Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền,... các câu lạc bộ ngoại ngữ; các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: ngày quốc khánh 2/9, ngày giải phóng thủ đô 10/10, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Đảng 03/02, ngày thành lập Đoàn 26/03, ngày chiến thắng 30/04 và quốc tế lao động 1/5, ngày sinh nhật Bác 19/05.

- Mặt khác có thể tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động xă hội như: Hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai - lũ lụt, thanh niên t́nh nguyện, mùa hè xanh hoặc tuyên truyền pḥng chống ma tuư và các tệ nạn xă hội, tổ chức giao lưu kết nghĩa giữa Nhà trường với địa phương...

6.5. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun

- Thi kết thúc môn học, mô đun thực hiện đối với tất cả các môn học, mô đun sau khi kết thúc môn học, mô đun.

- Thời gian tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun phải thực hiện theo điều 12, của Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xă hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương tŕnh đào tạo tŕnh độ trung cấp, tŕnh độ cao đẳng theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

- H́nh thức thi kết thúc môn học, mô đun được qui định cụ thể trong chương tŕnh môn học, mô đun theo những h́nh thức sau:

+ Tự luận / Vấn đáp / Thực hành

+ Tự luận + Thực hành

+ Tự luận + Trắc nghiệm

+ Vấn đáp + Thực hành

            (Tùy theo tính chất của môn học, mô đun)

- Thời gian làm bài:

+ Lư thuyết: từ 60 - 120 phút; trường hợp thi vấn đáp: 20 phút chuẩn bị + 15 phút trả lời.

+ Thực hành:  từ 2 - 4 giờ

- Cách tính điểm được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học trong chương tŕnh môn học, mô đun và được thống nhất như sau:

+  Điểm quá tŕnh (QT) là điểm trung b́nh cộng của các điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ có trọng số 0,4 (40%), trong đó:

+ Điểm kiểm tra thường xuyên (TX) có hệ số 1 (là các điểm do giảng viên kiểm tra đột xuất hoặc chấm điểm bài tập, thảo luận, tiểu luận...) và được tính trung b́nh các lần kiểm tra để lấy 1 đầu điểm.

+ Điểm kiểm tra định kỳ (ĐK) có hệ số 2 (là điểm của các bài kiểm tra được quy định trong chương tŕnh môn học) và được tính trung b́nh các bài kiểm tra để lấy 1 đầu điểm.

+ Điểm QT = (TX + 2*ĐK)/3

+ Điểm thi kết thúc môn học (T): có trọng số 0,6 (60%)

+ Điểm tổng kết môn học (Điểm TK) = 0,4*QT + 0,6*T

6.6. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

6.6.1. Đối với đào tạo theo niên chế

- Người học phải học hết chương tŕnh đào tạo và có đủ điều kiện th́ sẽ được dự thi tốt nghiệp.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lư thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- H́nh thức và thời gian thi:

Số TT

Môn thi

H́nh thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

120 phút

2

Lư thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Viết

120 phút

3

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành

180 - 240 phút

- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành (với khối ngành công nghệ) hoặc cử nhân thực hành (với khối ngành kinh tế) theo quy định của trường.

6.6.2. Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ

- Người học phải học hết chư­ơng tŕnh đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương tŕnh đào tạo.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành (với khối ngành công nghệ) hoặc cử nhân thực hành (với khối ngành kinh tế) cho người học.

6.6. Các chú ư khác

- Môn học bắt buộc là môn học chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương tŕnh và bắt buộc sinh viên phải tích lũy;

- Môn học tự chọn là môn học chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ ư để tích luỹ đủ số môn học quy định cho mỗi chương tŕnh.

- Chương tŕnh cần được thực hiện nghiêm túc đảm bảo tổng số tiết học theo quy định. Thứ tự giảng dạy các môn học môn học phải thoả măn điều kiện tiên quyết và vị trí môn học (môn học tiên quyết là đăng kư môn học, mô đun trước th́ được đang kư môn học, mô đun tiếp theo).

- Kết quả của các môn học Giáo dục quốc pḥng – An ninh và Giáo dục thể chất không tính vào điểm trung b́nh chung của học kỳ, năm học, trung b́nh chung tích luỹ và xếp loại tốt nghiệp của sinh viên, nhưng là một trong những điều kiện để xét dự thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp. Kết thúc môn học Giáo dục quốc pḥng – An ninh nếu đạt yêu cầu th́ người học được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc pḥng – An ninh.

- Một giờ học thực hành/ tích hợp là 60 phút; một giờ học lư thuyết là 45 phút.

- Một ngày học thực hành/tích hợp không quá 8 giờ; một ngày học lư thuyết không quá 6 giờ.

- Mỗi tuần học không quá 40 giờ thực hành/tích hợp hoặc 30 giờ lư thuyết.

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đă kư)

 

ThS. Nguyễn Phúc Đức

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 102 Phố Trung Kính - Phường Yên Ḥa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3784 9979