Ban Giám hiệu

17/04/2015 | Số lượt đọc 11805 | Thể loại: Sơ đồ tổ chức


 

BAN GIÁM HIỆU - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

  

1. Đ/c Nguyễn Phúc Đức - ThS. Hiệu trưởng - Bí thư Đảng ủy

- Năm sinh: 1961
- Phòng làm việc: Tầng 3 nhà Hiệu bộ
- DĐ: 0912 553 143 -  CQ: 024. 37841827
- Email: 
duckts61@gmail.com

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo chung toàn bộ các hoạt động của trường theo qui định của pháp luật và Điều lệ trường Cao đẳng
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau đây:
+ Phòng Tổ chức - Hành chính
+ Phòng Kế toán - Tài vụ
+ Phòng Quản trị
+ Ban Thanh tra Giáo dục
+ Các tổ chức chính trị xã hội thuộc trường (Công đoàn; Đoàn Thanh
niên; Hội Cựu chiến binh)
- Là chủ tài khoản của trường

  


 

2. Đ/c  Nguyễn Công Đại - TS. Phó hiệu trưởng - Đảng ủy viên

            - Năm sinh: 1977

            - Phòng làm việc: Tầng 3, nhà Hiệu bộ

  - Điện thoại: CQ 0224. 3784 1883 - DĐ 0903205352

            - Email: congdai71@gmail.com

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau đây:
- Phòng Đào tạo
- Khoa Kế toán
- Khoa Quản trị kinh doanh
- Khoa Xây dựng
- Khoa Công nghệ Thông tin - Điện, Điện tử
- Khoa Khoa học cơ bản

 


 

3. Đ/c Nguyễn Tú Uyên - ThS. Phó Hiệu trưởng  

        - Năm sinh:  1958

        - Phòng làm việc: Tầng 3, nhà Hiệu bộ

        - ĐT:  024.3784.9978         DĐ:  0982.325.658     Fax:  024.3784.9978

 - Email:uyennt@chn.edu.vn
  Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau đây:
- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
- Phòng Khoa học và Đối ngoại
- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
- Khoa Giáo dục thường xuyên
- Trưng tâm Ngoại ngữ - Tin học và Nghiệp vụ
- Trung tâm Đào tạo, Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên