Ban Thanh tra giáo dục

04/05/2015 | Số lượt đọc 2295 | Thể loại: Ban Thanh tra giáo dục

 


 

BAN THANH TRA GIÁO DỤC

 I/CHỨC NĂNG

Hoạt động thanh tra, kiểm tra của trường là hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ, giúp Hiệu trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của trường, để kiến nghị các biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện được các hành vi, vi phạm pháp luật; nội quy, quy chế của trường; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong trường thực hiện đúng chính sách pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của trường theo quy định của pháp luật.

II/NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;

2. Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;

3. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

4. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

5. Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra;

6. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra, kiểm tra sau các cuộc thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 3 người (trong đó có 1 Thạc sĩ, 1 Đại học, 1 Cao đẳng)

2. Nhân sự:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1

Vũ Thị Kim Hương

Trưởng ban

Thạc sĩ

0906.118.619

2

Vũ Tiến Dũng

Giáo viên

Cử nhân CĐ

0904.191.659

3

Trần Thị Giang

Giảng viên

Cử nhân


IV/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Ban Thanh tra giáo dục

Tầng 3, nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Điện thoại: 024.3782.3336

Email: thanhtra@chn.edu.vn