Ngành nghề đào tạo

17/09/2014 | Số lượt đọc 25005 | Thể loại: Đào tạo


 

DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018 -2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI 

 

I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 


 
 

1. Ngành Kế toán

Download Chương trình Đào tạo
 
 

2. Ngành Kế toán Doanh nghiệp

Download Chương trình Đào tạo
 

3. Ngành Tài chính – Ngân hàng

Download Chương trình Đào tạo
 
 

4. Ngành Quản trị Kinh doanh

Download Chương trình Đào tạo
 
 

5. Ngành Quản trị Bán hàng

Download Chương trình Đào tạo
 
 

6. Ngành Hướng dẫn Du lịch

Download Chương trình Đào tạo
 
 

7. Ngành Tiếng Anh

Download Chương trình Đào tạo
 
 

8. Ngành Phiên dịch Tiếng Anh Thương mại

Download Chương trình Đào tạo
 
 

9. Ngành Phiên dịch Tiếng Anh Du lịch

Download Chương trình Đào tạo
 
 

10. Ngành Công nghệ Thông tin

Download Chương trình Đào tạo
 
 

11. Ngành Lập trình viên

Download Chương trình Đào tạo
 

12. Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý

Download Chương trình Đào tạo
 
 

13. Ngành Quản trị Mạng

Download Chương trình Đào tạo
 
 

14. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử

Download Chương trình Đào tạo
 
 

15. Ngành Điện Dân dụng

Download Chương trình Đào tạo
 
 

16. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

Download Chương trình Đào tạo
 
 

17. Ngành Quản lý Xây dựng

Download Chương trình Đào tạo