KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 - 2015 (THI LẠI)

16/07/2015 | Số lượt đọc 1967 | Thể loại: Kế hoạch công tác

[Tải Thông báo gốc tại đây]

 


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /TB-CĐCĐHN

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO
(V/v tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2014 – 2015)

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2014 – 2015;

Căn cứ vào điểm tổng kết, điểm thi của các môn HK 2 năm học 2014– 2015;

Để tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 và học lại  năm học 2014 – 2015.

Hiệu trưởng yêu cầu các phòng, khoa thực hiện theo kế hoạch sau:

- Từ ngày 03/8 – 05/8: Phòng đào tạo tổng hợp danh sách HS-SV đủ điều kiện dự thi lần 2 của các lớp theo từng môn học gửi các khoa liên quan, phòng Kế toán – Tài vụ và đăng trên  http://sv.chn.edu.vn http://gv.chn.edu.vn.

- Từ ngày 06/8 – 14/8: HS-SV nộp lệ phí thi tại Phòng Kế toán - Tài vụ.

- Từ ngày 17/8: Phòng Kế toán - Tài vụ chuyển lại danh sách HS-SV đã nộp tiền cho Phòng Đào tạo.

- Từ ngày 18/8 – 21/8: Phòng Đào tạo lập danh sách thi chính thức, lịch thi thông báo đến các đơn vị liên quan và HS-SV (trên http://sv.chn.edu.vn và  http://gv.chn.edu.vn).

- Từ ngày 31/8 – 04/9: Tổ chức thi.

* Lệ phí thi:

+   Môn lý thuyết, Thực hành không sử dụng vật tư:   25.000 đồng/lần thi.

+   Môn thực hành:                                                 100.000 đồng/lần thi.

Khoa niêm yết danh sách thi chính thức, lịch thi (do Phòng Đào tạo gửi), cử cán bộ coi thi, chấm thi, ra đề (nếu có).

Đề nghị các phòng, khoa và HS-SV triển khai công việc theo thông báo trên./.

Nơi nhận:

 

HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các khoa đào tạo (thực hiện);

- Phòng ĐT, KT-TV, KT-ĐBCL(thực hiện);

- Lưu VT, ĐT.

 

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Phúc Đức