THÔNG BÁO

20/01/2016 | Số lượt đọc 1943 | Thể loại: Kế hoạch công tác

[Tải thông báo gốc tại đây]


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  05/TB-CĐCĐHN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

            Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch công tác của Ban giám hiệu nhà trường về công tác tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho viên chức, lao động hợp đồng và học sinh - sinh viên;

            Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán

- Học sinh - sinh viên nghỉ Tết từ ngày 29/01/2016 (ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày 15/02/2016 (ngày 8 tháng Giêng). Ngày 16/02/2016 (ngày 09 tháng Giêng) học tập bình thường theo quy định.

- Giảng viên, giáo viên công tác tại các khoa nghỉ Tết từ ngày 01/02/2016 (ngày 23 tháng Chạp) đến hết ngày 14/02/2016 (ngày 07 tháng Giêng).

- Cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại các phòng, ban, trung tâm, khoa GDTX  nghỉ Tết từ ngày 06/02/2016 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 14/02/2016 (ngày 07 tháng Giêng).

2. Thời gian tổ chức sơ kết học kỳ I và gặp mặt chúc Tết đầu xuân

- Sơ kết học kỳ I năm học 2015–2016: 09h00 thứ sáu ngày 29/01/2016.

Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, lao động hợp đồng và đại biểu học sinh - sinh viên.

- Gặp mặt chúc Tết đầu xuân:  09h00 thứ hai ngày 15/02/2016 (ngày 08 tháng Giêng)

Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, lao động hợp đồng

3. Tổ chức thực hiện

- Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán yêu cầu các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ, ngắt toàn bộ hệ thống điện đối với các phòng làm việc, nhà xưởng, lớp học, phòng học thực hành. Đóng khóa cửa, niêm phong và bàn giao cho bảo vệ.

- Phòng Công tác học sinh sinh viên và các khoa đào tạo thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh, sinh viên.

- Yêu cầu cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên tuyệt đối không được đốt pháo nổ trước, trong và sau Tết. Tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

- Phòng Tổ chức – Hành chính lên kế hoạch bảo vệ và trực Tết theo quy định.

- Sau thời gian nghỉ Tết, yêu cầu các đơn vị, cá nhân tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Đề nghị cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên nghỉ Tết đón xuân tiết kiệm, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

  - Ban giám hiệu; (để chỉ đạo)

 

  - Các đơn vị trực thuộc trường; (để thực hiện)

 (Đã ký)

  - Lưu: VT.

 

 

ThS. Nguyễn Phúc Đức