Kế hoạch chỉnh sửa, thay thế NHCHT, NHĐT hiện có và biên soạn NHCHT, NHĐT đối với 02 chuyên ngành mới CNTT và QLXD - Năm học 2015-2016

07/10/2015 | Số lượt đọc 2257 | Thể loại: Khảo thí & ĐBCL


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI

Số: 116/KH-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  25 tháng  8 năm 2015

 

 KẾ HOẠCH

 

(Về chỉnh sửa, thay thế NHCHT, NHĐT hiện có và biên soạn NHCHT, NHĐT đối với 02 chuyên ngành mới CNTT và QLXD - Năm học 2015-2016)

I. CĂN CỨ:

- Căn cứ Quyết định số 107/2013/QĐ-CĐCĐ ngày 29 tháng 8 năm 2013 về việc ban hành quy định biên soạn, quản lý và sử dụng NHCHT của Trường CĐCĐ Hà Nội;

- Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015.

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

* Mục đích:

Nhằm đảm bảo chất lượng hệ thống NHCHT, NHĐT hiện có, phục vụ công tác khảo thí của nhà trường năm học 2015-2016.

Để đồng bộ công tác tổ chức thi kết thúc học phần, môn học của tất cả các ngành học trong nhà trường.

* Yêu cầu:

Việc chỉnh sửa, thay thế NHCHT, NHĐT hiện có và biên soạn NHCHT, NHĐT đối với các chuyên ngành mới đúng theo quy định hiện hành.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Trách nhiệm

Ghi chú

1

Xây dựng và đề nghị Ban Giám hiệu phê duyệt kế hoạch

17-25/8/2015

Ban Giám Hiệu & Phòng Khảo thí & ĐBCL

 

2

Chuyển kế hoạch cho các khoa

26-31/8/2015

Phòng Khảo thí & ĐBCL

 

3

Lập bảng đăng ký NHCHT, NHĐT của các học phần, môn học cần chỉnh sửa, thay thế.

HK 1: 01- 4/9/2015

HK 2: 22- 24/2/2016

7 khoa đào tạo (KHCB, XD, KT, QTKD, TCNH, CN Điện-ĐT, CNTT)

 

Lập bảng đăng ký hình thức thi và biên soạn NHCHT, NHĐT đối với 02 chuyên ngành mới CNTT và QLXD theo quy định

4

Rà soát chỉnh sửa, thay thế các bộ NHCHT, NHĐT hiện có

HK 1: 5/9-5/10/2015

HK 2: 25/2-25/3/2016

 

7 khoa đào tạo (KHCB, XD, KT, QTKD, TCNH, CN Điện-ĐT, CNTT)

 

Biên soạn NHCHT, NHĐT đối với 02 chuyên ngành mới CNTT và QLXD

5

Nghiệm thu cấp khoa

HK 1: 6-9/10/2015

HK: 28-31/3/2016

Hội đồng nghiệm thu cấp khoa và (có cán bộ phòng KT & ĐBCL tham dự)

 

6

Nghiệm thu cấp trường

 

HK 1: 19-23/10/2015

HK 2: 7-13/4/2016

 

Hội đồng nghiệm thu Cấp trường

 

7

Bàn giao sản phẩm

 HK 1: 30/10/2015

 HK 2: 22/4/2016

 

Phòng KT&ĐBCL + 7 khoa

 

Ghi chú:

 

- Đối với các môn cơ sở của 02 chuyên ngành mới CNTT và QLXD phải tận dụng tối đa NHCHT, NHĐT của chuyên ngành cũ.

 

 

Nơi nhận:

-          BGH (để báo cáo)

-          Các đơn vị liên quan (để thực hiện)

-          Lưu VP, KT&ĐBCL

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Duy Phi