Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015

08/05/2015 | Số lượt đọc 3839 | Thể loại: Khảo thí & ĐBCL


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI

Số 39/KH-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6  tháng 3  năm 2015

 

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2015

I. Các căn cứ:

            - Căn cứ Công văn số 194/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 14/2/2015, về việc báo cáo thực trạng công tác ĐBCL năm 2015.

            - Căn cứ Công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 3/3/2015, về việc triển khai công tác ĐB và KĐCL GD trường ĐH, CĐ và TCCN năm 2015, 2016.

- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.

II. Mục đích, ý nghĩa: Để thực hiện tốt các nội dung của Luật giáo dục đại học và triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.

III. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

1

Về CSVC

Lập kế hoạch và triển khai dự án v/v cải tạo, sửa chữa trường

Tháng 7-12

Phòng Quản trị

2

Xây dựng và triển khai kế hoạch mua sắm, thay thế các thiết bị phục vụ đào tạo

Tháng 1-12

Phòng Quản trị

3

Về ĐT-BD cán bộ

Tập huấn, bồi dưỡng và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, GVGV.

Theo KH của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Phòng TC-HC và CB, GVGV

4

Về các hoạt động đào tạo

Lập kế hoạch và triển khai chỉnh sửa, bổ sung hệ thống NHCHT, NHĐT

Đợt 1:Tháng 2-4

Đợt 2:Tháng 8-10

Phòng Khảo thí & ĐBCL và 7 khoa đào tạo

5

Triển khai công tác Hội giảng cấp trường năm học 2014-2015

Tháng 9-10

Hội đồng thi Hội giảng cấp trường và các GVGV

6

Lập kế hoạch và triển khai công tác tổ chức thi hết học phần

HK1:Tháng 3-6

HK2:Tháng 11-12

Phòng Khảo thí & ĐBCL, Phòng Quản trị, Phòng Đào tạo và Khoa CNTT

7

Lập kế hoạch và triển khai biên soạn, chỉnh sửa chương trình, giáo trình, đề cương chi tiết học phần, môn học

Tháng 3-12

Phòng Đào tạo và 7 khoa đào tạo

8

Lập kế hoạch và triển khai công tác thi GV giỏi cấp TP, cấp toàn quốc năm học 2014-2015 và 2015-2016

Tháng 1-8

Hội đồng thi Hội giảng cấp trường và các GVGV

9

Về NCKH

Tổ chức hội thảo và nghiệm thu các đề tài, SKKN năm học 2014-2015

Tháng 5-6

Phòng KHĐN

10

Lập kế hoạch và bảng đăng ký tham gia đề tài, SKKN năm học 2015-2016

Tháng 8-10

Phòng KHĐN

11

Về công tác đảm bảo và KĐCL

Lập kế hoạch và triển khai công tác tự đánh giá bổ sung năm học 2013-2014

Tháng 1-3

Phòng Khảo thí & ĐBCL và các đơn vị có liên quan


12

Báo cáo thực trạng công tác tự đánh giá năm 2015 gửi Cục KT&KĐCLGD

Tháng  3

Phòng Khảo thí & ĐBCL

13

Khảo sát ý kiến của HSSV về các hoạt động GD-ĐT của nhà trường và tình hình việc làm của HSSV sau tốt nghiệp

Tháng 2-4

Phòng Khảo thí & ĐBCL; Phòng CT HSSV

14

Khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về mức độ đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của HSSV nhà trường đối với các DN

Tháng 2-4

Phòng Khảo thí & ĐBCL

 

 

 

Nơi nhận:

     - BGH (để báo cáo)

    - Cục KT&KĐCLGD

     - Lưu VT, KT&ĐBCL

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

ThS.Nguyễn Tú Uyên