Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của HS-SV sau tốt nghiệp trường CĐCĐ Hà Nội

07/10/2015 | Số lượt đọc 1791 | Thể loại: Khảo thí & ĐBCL


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI

Số: 102/KH-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  27 tháng  7 năm 2015

 KẾ HOẠCH

 

(Về việc khảo sát mức độ hài lòng của HS-SV sau tốt nghiệp trường CĐCĐ Hà Nội)

1. CĂN CỨ:

- Căn cứ thông tư 01/2015/TT-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng, ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ yêu cầu của hệ thống QLCL theo TCVN 2008:9001;

- Căn cứ thông tư 120/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ Trường CĐCĐ Hà Nội ngày 16/5/2015.

2. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

- Nhằm đánh giá mức độ hài lòng của HSSV K7 và K27 sau khi tốt nghiệp về các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo của Nhà trường.

- Làm căn cứ để cải tiến các hoạt động đào tạo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo của nhà trường, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Trách nhiệm

Ghi chú

1

Lập và đề nghị duyệt kế hoạch

27-31/7/2015

Ban Giám Hiệu & Phòng Khảo thí & ĐBCL

 

2

Lấy thông tin

10/9-31/11/2015

Phòng Khảo thí & ĐBCL HS-SV K7+K27

 

3

Xử lý phiếu

1-10/12/2015

Phòng Khảo thí & ĐBCL

 

4

Tổng hợp kết quả & viết báo cáo

11-16/12/2015

Phòng Khảo thí & ĐBCL

 

 

Nơi nhận:

-          BGH (để báo cáo)

-          Lưu VP, KT&ĐBCL

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Tú Uyên