Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2015-2016

07/10/2015 | Số lượt đọc 2563 | Thể loại: Khảo thí & ĐBCL


 

UBND TP HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:119 KH-CĐCĐ HN

                       Hà Nội, ngày1 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

(V/v tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động

 giảng dạy của giảng viên năm học 2015-2016)

I. Căn cứ

Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT, ngày 15/01/2015 của Bộ GD-ĐT v/v ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Công văn số 2754/BGDĐT-NGCBQLGĐ ngày 20/5/2010 và Công văn số 7324/ BGDĐT-NGCBQLGĐ ngày 08/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

II. Mục đích và yêu cầu

+ Mục đích

-  Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại.

-  Tạo thêm kênh thông tin từ phía người học giúp giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình nhằm không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường.

-  Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập rèn luyện, học tập của bản thân, tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

-  Giúp cho công tác quản lý của Nhà trường có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá giảng viên, phòng ngừa những tiêu cực trong công tác giảng dạy, phát hiện và nhân rộng điển hình tốt trong đội ngũ giảng viên Nhà trường, góp phần thiết thực vào công tác kiểm định chất lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường.

+ Yêu cầu

-  Việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường.

-  Người học phải hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu được cung cấp.

-  Thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích.

III. Nội dung công việc và phân công thực hiện

TT

Nội dung

Thời gian dự kiến

Đơn vị chịu trách nhiệm

1.

Lập và đề nghị BGH duyệt kế hoạch V/v: lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2015-2016

Từ 25/8-4/9/2015

P. Khảo thí & ĐBCL

2.

Gửi kế hoạch cho các đơn vị liên quan (Thông qua email)

10/9/2015

P. Khảo thí & ĐBCL

3.

Soạn thảo và gửi thông báo cho GV và HSSV (Trên cổng thông tin điện tử)

10/9/2015

P. Khảo thí & ĐBCL

4.

Kích hoạt trạng thái đánh giá môn học trên phần mềm QLGD

12/11/2015

P. Khảo thí & ĐBCL

5.

Theo dõi quá trình đánh giá của SV

HK 1: 16/11/2015-18/1/2016

HK 2: 22/2/2016-13/6/2016

P. Khảo thí & ĐBCL

6.

Chiết xuất dữ liệu từ phần mềm QLGD

HK1: T2/2016

HK2: T7/2016

P. Khảo thí & ĐBCL

7.

Xử lý dữ liệu và viết báo cáo đánh giá

HK1: T2-3/2016

HK2: T7-8/2016

P. Khảo thí & ĐBCL

8.

Gửi báo cáo kết quả tới BGH và các khoa

HK1: T3/2016

HK2: T8/2016

P. Khảo thí & ĐBCL

9.

Các khoa tổ chức sinh hoạt chuyên môn và đưa ra các biện pháp cải tiến, điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng giảng dạy

HK1: T3/2016

HK2: T8/2016

Các khoa chuyên môn

 

Nơi nhận:

-         BGH để B/c

-         07 khoa đào tạo       

-         Lưu VT, Khảo thí&ĐBCL

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Duy Phi