Kết quả khảo sát các doanh nghiệp

08/05/2015 | Số lượt đọc 2821 | Thể loại: Khảo thí & ĐBCL


 

    UBND THÀNH PHỐ HN

   TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do – Hạnh phúc   

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC DOANH NGHIỆP

(Về năng lực làm việc đối với HSSV khóa 25 và khóa 5 các ngành, nghề đào tạo)

Để khảo sát mức độ đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực làm việc của sinh viên, hàng năm Trường CĐCĐ Hà Nội đã tiến hành khảo sát về mức độ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp đối với sinh viên đã tốt nghiệp tại trường.

Kết quả khảo sát doanh nghiệp về năng lực làm việc của HSSV khóa 25 và khóa 5 (tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2013) được tổng hợp trong bảng sau:

TT

Nội dung khảo sát

Kết quả

Ghi chú

SL

Tỉ lệ (%)

 

Tổng số DN được khảo sát

30

100

 

1.       

Tổng số DN đánh giá công tác của HSSV trong thời gian làm việc tại DN đạt hiệu quả

29

96,6

 

2.       

Tổng số DN đánh giá về năng lực làm việc của HSSV ở mức khá và tốt

-           Năng lực chuyên môn

25

83,3%

 

-         Tinh thần và  thái độ

30

100

 

-         Kỷ luật lao động

30

100

 

-         Kỹ năng giao tiếp

29

96,7

 

-         Kỹ năng làm việc theo nhóm

28

93,4

 

3.       

Tổng số DN đánh giá tốt về khả năng phát triển của HSSV đối với môi trường lao động

29

96,7

 

4.       

Những chuyên môn và kỹ năng mà nhà trường cần bổ sung để phù hợp với nhu cầu của DN

-         Nâng cao kỹ năng thực hành

6

20

 

-         Trang bị cho HSSV kiến thức thực tế

4

13,3

 

-         Trang bị cho HSSV kỹ năng mềm

3

10

 

-         Kỹ năng quản trị bán hàng

1

3,3

 

5.       

Tổng số DN đánh giá chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu lao động, sản xuất

20

66,7

 

6.       

Nhu cầu tuyển dụng lao động thường xuyên của DN

17

56,7

 

 

 

 

 

 

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tú Uyên