Kết quả khảo sát tình trạng việc làm đối với sinh viên khóa 6 các ngành, nghề đào tạo

07/10/2015 | Số lượt đọc 2197 | Thể loại: Khảo thí & ĐBCL


 

    UBND THÀNH PHỐ HN

   TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do – Hạnh phúc   

 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM

(Đối với sinh viên khóa 6 các ngành, nghề đào tạo)

 

   Để khảo sát nhu cầu của xã hội về các ngành, nghề đào tạo và mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của nhà trường, hàng năm Trường CĐCĐ Hà Nội đã tiến hành khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường.

    Kết quả khảo sát đối với sinh viên khóa 6 (tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2014) được tổng hợp trong bảng sau:

 

TT

Nội dung khảo sát

Kết quả

Ghi chú

SL

Tỉ lệ (%)

 

Tổng số SV được khảo sát

200

100

 

1.       

Tổng số SV có việc làm

124

62,0

 

2.       

Tổng số SV chưa tìm được việc làm

76

38,0

 

3.       

Tổng số SV có việc làm đúng chuyên ngành

68

54,9

 

4.       

Tổng số SV có việc làm không đúng chuyên ngành

56

45,2

 

5.       

Thu nhập bình quân

2 - 4 triệu/tháng

 

6.       

Tổng số SV đánh giá kiến thức được trường đào tạo có ích cho công việc

82

66,1

 

7.       

Tổng số SV đánh giá kỹ năng được trường đào tạo có ích cho công việc

110

88,7

 

 

 

Hà Nội, ngày 20  tháng 4  năm 2015

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tú Uyên