Kết quả khảo sát tình trạng việc làm

20/05/2015 | Số lượt đọc 2321 | Thể loại: Khảo thí & ĐBCL

 

    UBND THÀNH PHỐ HN

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI

              Độc lập - Tự do – Hạnh phúc   

 

 

 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM

(Đối với sinh viên khóa 5 các ngành, nghề đào tạo)

 

 

 

Để khảo sát nhu cầu của xã hội về các ngành, nghề đào tạo và mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của nhà trường, hàng năm Trường CĐCĐ Hà Nội đã tiến hành khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường.

Kết quả khảo sát đối với sinh viên khóa 5 (tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2013) được tổng hợp trong bảng sau:

 

TT

Nội dung khảo sát

Kết quả

Ghi chú

SL

Tỉ lệ (%)

 

Tổng số SV được khảo sát

200

100

 

1.       

Tổng số SV có việc làm

133

66,5

 

2.       

Tổng số SV chưa tìm được việc làm

67

33,5

 

3.       

Tổng số SV có việc làm đúng chuyên ngành

71

53,4

 

4.       

Tổng số SV có việc làm không đúng chuyên ngành

62

46,6

 

5.       

Thu nhập bình quân

2 - 4 triệu/tháng

 

6.       

Tổng số SV đánh giá kiến thức được trường đào tạo có ích cho công việc

104

78,2

 

7.       

Tổng số SV đánh giá kỹ năng được trường đào tạo có ích cho công việc

116

87,2

 

 

 

Hà Nội, ngày 25  tháng 4  năm 2014

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tú Uyên