Kết quả lấy ý kiến phản hồi của HSSV về hoạt động của giảng viên, giáo viên sau khi kết thúc học phần

07/10/2015 | Số lượt đọc 2205 | Thể loại: Khảo thí & ĐBCL


 

UBND THÀNH PHỐ HN

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc   

 

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA HSSV VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN SAU KHI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Năm học 2014-2015

 Để điều chỉnh hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Hàng năm, trường CĐCĐ Hà Nội đã tiến hành lấy ý kiến phản hồi của HSSV về hoạt động giảng dạy của GVGV nhà trường sau khi kết thúc học phần.

Kết quả lấy ý kiến phản hồi của HSSV năm học 2014-2015 được tổng hợp trong bảng sau: 

TT

Tổng lượt và tỷ lệ HSSV lựa chọn mức đồng ý và hoàn toàn đồng ý với các tiêu chí đánh giá GVGV sau khi kết thúc học phần

Số lượng và tỷ lệ GVGV được đánh giá mức đồng ý và hoàn toàn đồng ý

Ghi chú

SL

Tỉ lệ (%)

SL00

Tỉ lệ (%)

 

Tổng số phiếu đánh giá

18173

100

 

Tổng số học phần, môn học

205

100

 

Tổng số giảng viên được đánh giá

216

100

 

1.       

18068

80%

211

97,7

 

2.       

105

Từ 50% đến dưới 80%

5

2,3

 

3.       

0

Dưới 50%

0

0,0

 

 

 

Hà Nội, ngày 3 tháng 8  năm 2015

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Duy Phi