Kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động của giảng viên năm học 2013 - 2014

08/05/2015 | Số lượt đọc 2701 | Thể loại: Khảo thí & ĐBCL


 

UBND THÀNH PHỐ HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

Năm học 2013-2014

 

 

Để điều chỉnh hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Hàng năm, trường CĐCĐ Hà Nội đã tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên nhà trường sau khi kết thúc học phần.

Kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên năm học 2013-2014 được tổng hợp trong bảng sau: 

TT

Tỷ lệ SV đồng ý và  hoàn toàn đồng ý với các tiêu chí đánh giá GV ở tất cả các học phần giảng dạy

Tổng số GV được đánh giá ở mức đồng ý và hoàn toàn đồng ý

Ghi chú

SL

Tỉ lệ (%)

 

Tổng số phiếu đánh giá

1790

100

 

Tổng số học phần, môn học

149

100

 

Tổng số giảng viên được đánh giá

104

100

 

1.       

Trên 80%

65

62,5%

 

2.       

Từ 50% đến dưới 80%

11

10,6%

 

3.       

Dưới 50%

3

2,9%

 

 

 

Hà Nội, ngày 25  tháng 7  năm 2014

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tú Uyên