Quyết định về việc thành lập hội đồng thi hết học phần, môn học HK II năm học 2014-2015

08/05/2015 | Số lượt đọc 3235 | Thể loại: Khảo thí & ĐBCL


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 Số: 118/ QĐ-CĐCĐ   Hà Nội, ngày 06  tháng 02 năm 2015

            

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập hội đồng thi hết học phần, môn học

HK II năm học  2014-2015)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

- Căn cứ quyết định số 7230/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội;

- Căn cứ quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

            - Căn cứ quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2007 của BGD&ĐT về quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy;

- Căn cứ quyết định số 30/2013/QĐ-CĐCĐ ngày 7/3/2013 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hà Nội về việc ban hành quy định tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, môn học cho HS/SV chính quy các trình độ đào tạo của trường CĐCĐ Hà Nội;

            - Căn cứ vào kế hoạch năm học 2014-2015 của Nhà trường;

- Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Khảo thí&ĐBCL.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng thi hết học phần, môn học học kỳ I năm học 2014-2015, bao gồm: BGH và đại diện các Phòng, Khoa, Ban (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Hội đồng chịu trách nhiệm giúp Hiệu trưởng tổ chức thi, chấm thi và nhập điểm thi vào phần mềm quản lý đào tạo của nhà trường đảm bảo đúng quy định.

Điều 3: Các Ông, Bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                                           

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

 

 

- Hiệu trưởng

 

 (đã ký)

- Các đ/c Phó Hiệu trưởng                                                                              

- Như điều 4 (để th/h);

 

 

- Lưu TC-HC.

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Phúc Đức