Thông báo về việc cung cấp thông tin bổ sung tự đánh giá năm 2014

07/05/2015 | Số lượt đọc 2541 | Thể loại: Khảo thí & ĐBCL

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI 

  Số:  28 /TB-CĐCĐHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về việc cung cấp thông tin bổ sung tự đánh giá năm 2014) 

Kính gửi: Các đồng chí Trưởng các đơn vị

 Để cập nhật dữ liệu về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng và TCCN phục vụ cho việc báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2014, kế hoạch triển khai năm 2015 của Nhà trường theo công văn số 194/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 14/2/2015. Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị cung cấp các dữ liệu năm học 2013-2014 (tính đến hết tháng 6/2014), cụ thể như sau:

1. Báo cáo về số liệu theo mẫu do phòng Khảo thí và ĐBCL cung cấp qua Email tới các đơn vị.

2. Gửi báo cáo bằng email về phòng Khảo thí và ĐBCL trước ngày 10/3/2015 theo địa chỉ: kiemdinh@chn.edu.vn. Thống nhất cách ghi tên file báo cáo và chủ đề thư như sau: BC TT 2013-2014 - Tên đơn vị.

Đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện đúng theo thời gian nêu trên.

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo)

- Các đơn vị có liên quan (để thực hiện)

- Lưu VT; KT&ĐBCL

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Tú Uyên