Phòng Kế toán - Tài vụ

04/05/2015 | Số lượt đọc 2703 | Thể loại: Phòng Kế toán - Tài vụ


 

PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ

 

I/CHỨC NĂNG

Phòng Kế toán – Tài vụ có chức năng giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Tài chính - Tài sản của Trường theo đúng quy định của Pháp luật; chịu trách nhiệm trước Pháp luật về bảo đảm an toàn, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao.

 

II/NHIỆM VỤ

1. Căn cứ vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch thuộc các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, các định mức kinh tế- kỹ thuật, chế độ tài chính hiện hành và quy chế nội bộ, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, từng năm, quý, tháng.

2. Hàng năm, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, UBND Thành phố Hà Nội và Sở Tài chính về lập Dự toán ngân sách, chủ trì phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm, đơn vị trực thuộc lập kế hoạch ngân sách trình Hiệu trưởng phê duyệt gửi cấp trên.

3. Căn cứ vào quyết định giao dự toán của UBND Thành phố Hà Nội, nhu cầu kinh phí của các đơn vị trong trường tiến hành phân bổ và thông báo để các đơn vị thực hiện.

4. Thực hiện quản lý các nguồn thu, chi các nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước cấp, phí, lệ phí, xây dựng cơ bản, nguồn tài trợ, các khoản liên doanh, liên kết, dịch vụ đào tạo và các khoản dịch vụ khác.

5. Đảm bảo mọi nhu cầu kinh phí cho các đơn vị, bộ phận theo kế hoạch và dự toán thông báo .

6. Thực hiện chi tiêu theo Quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề xuất chỉnh sửa các định mức tiêu chuẩn trong Quy chế cho phù hợp với định mức hiện hành và nguồn thu tài chính hàng năm.

7. Chịu trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ số liệu, tài liệu và làm việc trực tiếp với các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cấp trên và các cơ quan chức năng khác.

8. Thực hiện công khai dự toán và quyết toán ngân sách theo quy định của Nhà nước, UBND Thành phố Hà Nội và Sở Tài Chính.

9. Tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, quy chế công khai, quy chế tự chủ toàn diện, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định của Tài chính - UBND Thành phố Hà Nội và của Trường. Phối hợp với Phòng Tổ chức hành chính và các bộ phận liên quan giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, giảng viên, nhân viên lao động và HS-SV trong trường.

 

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 05 người (03 Thạc sĩ, 02 Đại học)

2. Nhân sự:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1

Ngô Kim Chung

Trưởng phòng

Thạc sĩ

0915.676828

2

Đặng Thanh Nga

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

098.6818641

3

Nguyễn Thị Thu Trà

Chuyên viên

Cử nhân

 

4

Vũ Thị Hồng

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

5

Đào Hải Hằng

Chuyên viên

Cử nhân

 

 

 

IV/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Kế toán – Tài vụ

Tầng 2, nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Điện thoại: 024.3784.9981

Email: kttv@chn.edu.vn