Phòng Khoa học và Đối ngoại

04/05/2015 | Số lượt đọc 3113 | Thể loại: Phòng Khoa học - Đối ngoại


 

PHÒNG KHOA HỌC & ĐỐI NGOẠI

 

 

 

I/ CHỨC NĂNG

Tham mư­u cho Hiệu trư­ởng về công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, tư­ vấn, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ với các đơn vị trong và ngoài Trường. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, quan hệ đối ngoại thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. Phát triển quan hệ đối ngoại của Tr­ường phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế .

II/ NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, tư­ vấn ứng dụng, chuyển giao công nghệ của Trư­ờng.

2. Quản lý khai thác đề tài, đề án khoa học, các hoạt động liên quan đến NCKH, tư­ vấn và chuyển giao công nghệ.Kiện toàn, đôn đốc, tổ chức, cá nhân thực hiện các đề tài NCKH các cấp đ­ược giao.

            3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học, tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

            4. Tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các đoàn khách nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung làm việc và các văn bản quan hệ quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư điện tử phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế của trường.

5. Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý Tình nguyện viên quốc tế làm việc tại nhà trường.

6. Lập chương trình làm việc của các đoàn khách nước ngoài đến trường làm việc. Tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc tham quan du lịch, đảm bảo cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng quy định.

7. Là đơn vị tham mưu, đề xuất và giúp Hiệu trưởng việc tham gia hoạt động của các Hiệp hội thuộc hệ thống GDĐT.

8. Tổ chức hoạt động quản lý thư viện của trường.

9. Đầu mối việc cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web của trường.

10. Tổ chức biên tập và phát hành Bản tin Thông tin Khoa học GD&ĐT, phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về nhà trường. 

 

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đội ngũ: 06 người (06 Thạc sĩ)

2. Nhân sự:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1.       

Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng phòng

Tiến sĩ

0904.125.158

2.       

Lại Thị Hương

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

0987.799.688

3.       

Nguyễn Thị Huệ

Giáo viên

Thạc sĩ

 

4.       

Trần Mỹ Hạnh

Giáo viên

Thạc sĩ

 

5.       

Đào Quốc Tiến

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

6.      

Lê Minh Chi

Giảng viên

Thạc sĩ

 

 

 

IV/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

PHÒNG KHOA HỌC VÀ ĐỐI NGOẠI

Tầng 2, nhà Hiệu bộ-Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Điện thoại: 024.3784.6221   -  Fax: 024.3784.6221

Email: khdn@chn.edu.vn