Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2015 - 2016

04/01/2016 | Số lượt đọc 2441 | Thể loại: Thông báo mới


LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015  –  2016
Tuần từ ngày 28/12/2015 đến ngày 11/01/2016

 

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

GV COI THI

2

28/12/2015

 

 

Lớp K10-XD1

Tiếng Anh 1

PM

1p(22sv/p)

 

 

4

30/12/2015

 

 

Lớp K10-XD1

Toán ứng dụng

 

 

1p(22sv/p)

 

 

5

31/12/2015

 

 

Lớp K10-XD1

Vật lý đại cương

PM

1p(22sv/p)

 

 

2

4/01/2016

 

 

Lớp K10-XD1

Giáo dục thể chất 1

Sân YH

1p(22sv/p)

 

 

4

6/01/2016

 

 

Lớp K10-XD1

Cơ học cơ sở

 

 

1p(22sv/p)

 

 

6

8/01/2016

 

 

Lớp K10-XD1

Vẽ kỹ thuật 1

 

 

1p(22sv/p)

 

 

2

11/01/2015

 

 

Lớp K10-XD1

Vẽ kỹ thuật 2

 

 

1p(22sv/p)

 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015  –  2016
Tuần từ ngày 14/12/2015 đến ngày 18/12/2015

 

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

GV COI THI

3

15/12/2015

 

Lớp K10-Điện1

Toán ứng dụng

 

1p(31sv/p)

 

3

15/12/2015

 

Lớp K10-TH1

Tin học đại cương

 

2p(25sv/p)

 

3

15/12/2015

 

Lớp K8-KT1,2,3

Kiểm toán

 

3p(30sv/p)

 

3

15/12/2015

 

Lớp K9-KT1,2+K9-TC1

Pháp luật kinh tế

PM

4p(28sv/p)

 

3

15/12/2015

 

Lớp K10-KT1

Những NLCB của CN ML1

 

2p(30sv/p)

 

3

15/12/2015

 

Lớp K9-QT1

Quản tr Marketting 1

 

2p(20sv/p)

 

3

15/12/2015

 

Lớp K10-QT1

Tiếng Anh 1

PM

2p(20sv/p)

 

3

15/12/2015

 

Lớp K8-TC1

Thuế

PM

1p(12sv/p)

 

3

15/12/2015

 

Lớp K8-XD1,2

Đồ án kỹ thuật thi công 2

 

2p(20sv/p)

 

4

16/12/2015

 

Lớp K10-Điện1

Điện tử cơ bản

 

1p(31sv/p)

 

4

16/12/2015

 

Lớp K10-TH1

Toán cao cấp

 

2p(25sv/p)

 

4

16/12/2015

 

Lớp K8-KT1,2,3

Tổ chức hch toán kế toán

 

3p(30sv/p)

 

4

16/12/2015

 

Lớp K9-KT1,2+K9-TC1

Quản tr học

 

4p(33sv/p)

 

4

16/12/2015

 

Lớp K10-KT1

Tiếng Anh 1

PM

2p(30sv/p)

 

4

16/12/2015

 

Lớp K9-QT1

Tài chính doanh nghiệp

PM

2p(20sv/p)

 

4

16/12/2015

 

Lớp K10-QT1

Pháp luật đi cương

PM

2p(20sv/p)

 

4

16/12/2015

 

Lớp K8-TC1

Quản lý tài chính công

PM

1p(12sv/p)

 

4

16/12/2015

 

Lớp K8-XD1,2

Kinh tế xây dựng

 

2p(20sv/p)

 

6

18/12/2015

 

Lớp K10-Điện1

An toàn điện

 

1p(31sv/p)

 

6

18/12/2015

 

Lớp K8-KT1,2,3

Kế toán máy

 

3p(30sv/p)

 

6

18/12/2015

 

Lớp K9-KT1,2

Tài chính doanh nghiệp

PM

3p(27sv/p)

 

6

18/12/2015

 

Lớp K10-KT1+K10-QT1

Toán cao cấp

 

3p(33sv/p)

 

6

18/12/2015

 

Lớp K9-QT1

tưởng H Chí Minh

 

2p(20sv/p)

 

6

18/12/2015

 

Lớp K8-TC1

Thẩm đnh tài chính d án đầu tư

 

1p(12sv/p)`

 

6

18/12/2015

 

Lớp K9-TC1

Nguyên lý kế toán

PM

1p(1sv/p)

 

6

18/12/2015

 

Lớp K8-XD1,2

Dự toán xây dựng

 

2p(20sv/p)

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015  –  2016
Tuần từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/12/2015


THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

GV COI THI

2

7/12/2015

 

Lớp K9-Điện1

Đồ hoạ ứng dụng AutoCad

PM

3p(18sv/p)

 

2

7/12/2015

 

Lớp K9-Điện2

Đồ hoạ ứng dụng AutoCad

Ngoài trường

1p(13sv/p)

 

2

7/12/2015

 

Lớp K10-Điện1+K10-TH1+K10-KT1+K10-QT1+K10-TC1

Giáo dục thể chất 1

Sân YH

5p(42sv/p)

 

2

7/12/2015

 

Lớp K9-TH1

Cấu trúc DL& GT

PM

2p(23sv/p)

 

2

7/12/2015

 

Lớp K8-KT1,2,3

Thuế

PM

5p(18sv/p)

 

2

7/12/2015

 

Lớp K9-KT1,2

Kinh tế quốc tế

PM

4p(20sv/p)

 

2

7/12/2015

 

Lớp K9-QT1

Pháp luật kinh tế

PM

2p(20sv/p)

 

2

7/12/2015

 

Lớp K8-TC1

Định giá tài sản

PM

1p(12sv/p)

 

2

7/12/2015

 

Lớp K9-TC1

Tài chính doanh nghiệp 1

 

1p(12sv/p)

 

2

7/12/2015

 

Lớp K8-XD1,2

Máy xây dựng

 

2p(20sv/p)

 

2

7/12/2015

 

Lớp K9-QLXD1

Kinh tế học

 

1p(7sv/p)

 

4

9/12/2015

 

Lớp K9-Điện1

Khí cụ điện

 

2p(22sv/p)

 

4

9/12/2015

 

Lớp K9-Điện2

Khí cụ điện

Ngoài trường

1p(13sv/p)

 

4

9/12/2015

 

Lớp K10-Điện1

Vẽ kỹ thuật 1

 

1p(31sv/p)

 

4

9/12/2015

 

Lớp K9-TH1

Xác suất thống kê

 

2p(23sv/p)

 

4

9/12/2015

 

Lớp K10-TH1

Những NLCB của CN ML1

 

2p(25sv/p)

 

4

9/12/2015

 

Lớp K8-KT1,2,3

Kế toán thương mại dịch vụ

 

3p(30sv/p)

 

4

9/12/2015

 

Lớp K9-KT1,2+K9-TC1

Marketing căn bản

PM

4p(20sv/p)

 

4

9/12/2015

 

Lớp K10-KT1+K10-QT1+K10-TC1

Kinh tế vi mô

PM

5p(20sv/p)

 

4

9/12/2015

 

Lớp K9-QT1

Quản trị học

 

2p(20sv/p)

 

4

9/12/2015

 

Lớp K8-TC1

Phân tích tài chính doanh nghiệp

 

1p(12sv/p)

 

4

9/12/2015

 

Lớp K8-XD1,2

An toàn lao động

 

2p(20sv/p)

 

6

11/12/2015

 

Lớp K9-Điện1

Vật liệu điện - Điện tử

 

2p(22sv/p)

 

6

11/12/2015

 

Lớp K9-Điện2

Vật liệu điện - Điện tử

Ngoài trường

1p(13sv/p)

 

6

11/12/2015

 

Lớp K10-Điện1+K10-TH1

Tiếng Anh 1

PM

4p(22sv/p)

 

6

11/12/2015

 

Lớp K8-KT1,2,3

Kế toán quản trị

PM

5p(18sv/p)

 

6

11/12/2015

 

Lớp K9-KT1,2+K9-TC1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

3p(30sv/p)

 

6

11/12/2015

 

Lớp K10-KT1

Pháp luật đại cương

PM

3p(20sv/p)

 

6

11/12/2015

 

Lớp K9-QT1

Kỹ năng thuyết trình

 

2p(20sv/p)

 

6

11/12/2015

 

Lớp K10-QT1+K10-TC1

Những NLCB của CNML1

 

2p(21sv/p)

 

6

11/12/2015

 

Lớp K8-TC1

Quản trị dịch vụ ngân hàng TM

 

1p(12sv/p)

 

6

11/12/2015

 

Lớp K8-XD1,2

Kỹ thuật thi công 2

 

2p(20sv/p)

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015  –  2016
TUẦN TỪ 16/11/2015  ĐẾN  20/11/2015

 

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

GV COI THI

3

17/11/2015

 

Lớp K8-Điện1,2

Đường lối CM của ĐCSVN

 

3p(25sv/p)

 

3

17/11/2015

 

Lớp K8-QT1,2

Chiến lược kinh doanh

 

2p(20sv/p)

 

4

18/11/2015

 

Lớp K9-XD1

Môi trường trong xây dựng

 

1p(25sv/p)

 

5

19/11/2015

 

Lớp K8-Điện1,2

Đo lường và cảm biến

 

2p(34sv/p)

 

5

19/11/2015

 

Lớp K8-QT1,2

Quản trị bán hàng

 

2p(21sv/p)

 

   

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015  –  2016
TUẦN TỪ 23/11/2015  ĐẾN  27/11/2015

 

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

GV COI THI

2

23/11/2015

 

Lớp K8-Điện1,2

Lý thuyết điều khiển tự động

 

2p(34sv/p)

 

2

23/11/2015

 

Lớp K9-Điện1,K9-XD1,K9-QLXD1

Những NLCB của CNML 2

 

3p(25sv/p)

 

2

23/11/2015

 

Lớp K9-Điện2

Những NLCB của CNML 2

Ngoài trường

1p(13sv/p)

 

2

23/11/2015

 

Lớp K8-TIN1

Lập trình Web

PM tin

1p(24sv/p)

 

2

23/11/2015

 

Lớp K9-TH1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

1p(36sv/p)

 

2

23/11/2015

 

Lớp K8-QT1,2

Quản trị thương hiệu

 

2p(21sv/p)

 

4

25/11/2015

 

Lớp K8-Điện1,2

Cung cấp điện 2

 

2p(34sv/p)

 

4

25/11/2015

 

Lớp K9-Điện1,K9-XD1,K9-QLXD1

Giáo dục thể chất 3

 

2p(38sv/p)

 

4

25/11/2015

Chiều

Lớp K9-Điện2

Giáo dục thể chất 3

 

1p(13sv/p)

 

4

25/11/2015

 

Lớp K8-TIN1

Phát triển hệ thống thông tin quản lý

 

1p(24sv/p)

 

4

25/11/2015

 

Lớp K9-TH1

Mạng máy tính

PM tin

2p(23sv/p)

 

4

25/11/2015

 

Lớp K8-QT1,2

Nhượng quyền thương hiệu

 

2p(21sv/p)

 

6

27/11/2015

 

Lớp K8-Điện1,2

Điều khiển lập trình (PLC)

 

2p(34sv/p)

 

6

27/11/2015

 

Lớp K9-Điện1

Điện tử công suất

 

2p(22sv/p)

 

6

27/11/2015

 

Lớp K9-Điện2

Điện tử công suất

 

1p(13sv/p)

 

6

27/11/2015

 

Lớp K8-TIN1

Công nghệ. Net

 

1p(24sv/p)

 

6

27/11/2015