LỊCH THI LẦN 2 (THI LẠI) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016

16/03/2016 | Số lượt đọc 4144 | Thể loại: Thông báo mới


 

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số  SV

GV COI THI

5

24/3/2016

9h00

K9-TH1

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

2

 

5

24/3/2016

9h00

K8-TIN1

Công nghệ. Net

 

4

 

5

24/3/2016

9h00

K8-XD1

Địa chất công trình

 

1

 

5

24/3/2016

9h00

K10-ĐT1

Điện tử cơ bản

 

2

 

5

24/3/2016

9h00

K7-DT1

Điều khiển lập trình PLC

 

1

 

5

24/3/2016

9h00

K8-ÐT

Đo lường và cảm biến

 

3

 

5

24/3/2016

9h00

K9-TH1

Hệ quản trị CSDL SQL Sever

 

1

 

5

24/3/2016

9h00

K8-KT1

Kiểm toán

 

1

 

5

24/3/2016

9h00

K9-QLXD

Kinh tế học

 

2

 

5

24/3/2016

9h00

K8-KT

Kinh tế vi mô

 

3

 

5

24/3/2016

9h00

K8-QT2

Quản trị Marketing 1

 

1

 

5

24/3/2016

14h00

 

Giáo dục thể chất 1,3

 

12

 

6

25/3/2016

9h00

K8

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 

6

 

6

25/3/2016

9h00

K8-XD2

Kinh tế xây dựng

 

1

 

6

25/3/2016

9h00

K9-TH1

Kỹ thuật số

 

1

 

6

25/3/2016

9h00

K8-TIN1

Lập trình web

 

1

 

6

25/3/2016

9h00

K9-KT

Marketing căn bản

 

2

 

6

25/3/2016

9h00

K8-XD2

Máy xây dựng

 

1

 

6

25/3/2016

9h00

K9-TC1

Nguyên lý kế toán

 

1

 

6

25/3/2016

9h00

K7-KT5

Nguyên lý thống kê

 

1

 

6

25/3/2016

9h00

K10-KT

Những NLCB của CNML1

 

2

 

6

25/3/2016

9h00

K9-XD1

Những NLCB của CNML2

 

2

 

6

25/3/2016

9h00

K10-KT1

Pháp luật đại cương

 

1

 

6

25/3/2016

9h00

K7

Pháp luật kinh tế

 

2

 

6

25/3/2016

9h00

K8-QT1

Quản trị bán hàng

 

1

 

6

25/3/2016

9h00

K8-QT2

Quản trị học

 

3

 

6

25/3/2016

9h00

K10-ĐT1

Vẽ kỹ thuật 1

 

1

 

2

28/3/2016

9h00

K8-ÐT1

Lý thuyết điều khiển tự động

 

1

 

2

28/3/2016

9h00

K9-TH1

Mạng máy tính

 

2

 

2

28/3/2016

9h00

K9-

Tài chính doanh nghiệp

 

5

 

2

28/3/2016

9h00

K7-KT3

Thị trường chứng khoán

 

1

 

2

28/3/2016

9h00

K10-

Tiếng Anh 1

 

4

 

2

28/3/2016

9h00

K10-TH1

Tin học đại cương

 

1

 

2

28/3/2016

9h00

K9-TH1

Tin học quản lý

 

6

 

2

28/3/2016

9h00

K8-TC1

Tin học ứng dụng tài chính

 

1

 

2

28/3/2016

9h00

K8-XD1

Tổ chức quản lý công trình

 

2

 

2

28/3/2016

9h00

K7-DT1

Trang bị điện 2

 

1

 

3

29/3/2016

9h00

K8,K10

Toán cao cấp

 

6

 

3

29/3/2016

9h00

K7-K10

Toán ứng dụng

 

3

 

3

29/3/2016

9h00

K9-TH1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

1

 

3

29/3/2016

9h00

K9-XD1

Vật liệu xây dựng

 

1