Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2015-2016

23/10/2015 | Số lượt đọc 1233 | Thể loại: Thông báo NCKH

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI 


Số: 650a/QĐ-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2015-2016

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 7230/QĐ-BGD&ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập Trường Cao Đẳng Cộng Đồng HN;

    Căn cứ kế hoạch khoa học năm học 2015-2016 của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội;

    Căn cứ Biên bản đánh giá đề cương đề tài NCKH cấp trường năm học 2015-2016;

 Xét đề nghị của bà phó Trưởng Phòng Khoa học và Đối ngoại.

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Giao nhiệm vụ thực hiện 03 đề tài NCKH cấp trường năm học 2015-2016 cho các đơn vị và cá nhân thực hiện đề tài (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo đúng tiến độ, thời gian và kinh phí như thuyết minh của đề tài đã được phê duyệt.

Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng chẵn).

Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2016

Điều 3. Các ông (bà) phó Trưởng phòng Khoa học và đối ngoại, Trưởng phòng Kế toán tài vụ, trưởng các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, P.KH&ĐN

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

    ThS. Nguyễn Phúc Đức

 



  

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc


 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 650a/QĐ-CĐCĐHN ngày 23 tháng 10 năm 2015)

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

 

 

MÃ SỐ

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI,

THÀNH VIÊN THAM GIA

THỜI GIAN THỰC HIỆN

KINH PHÍ THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1.              

Xây dựng mô hình thực hành, thực tập kế toán tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

01-15

Phạm Hương Linh

Đặng Thị Thanh Hường

Nguyễn Thị Mai Hiên

10/2015 -01/2016

5.000.000đ

 

2.              

Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác cố vấn học tập và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

02-15

Triệu Thu Hương

Nguyễn T Hồng Thuý

Chu Thị Hồng Hải

10/2015 -05/2016

5.000.000đ

 

3.              

Thiết kế hệ thống bài tập tiếng Anh cho sinh viên hệ Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

03-15

Phạm Thị Hương

Nguyễn Thu Hương

Trần Thị Liên Hương

10/2015 -05/2016

5.000.000đ

 

 

TỔNG CỘNG:

 

15.000.000đ

 

 

Tổng số đề tài: 03 đề tài

Tổng kinh phí thực hiện: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng chẵn)