Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2015-2016

23/10/2015 | Số lượt đọc 1169 | Thể loại: Thông báo NCKH

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

Số: 649/QĐ-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2015-2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 Căn cứ Quyết định số 7230/QĐ-BGD&ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập Trường Cao Đẳng Cộng Đồng HN;

    Căn cứ kế hoạch khoa học năm học 2015-2016 của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội;

    Căn cứ Biên bản đánh giá đề cương đề tài NCKH của sinh viên năm học 2015-2016;

 Xét đề nghị của bà phó Trưởng Phòng Khoa học và Đối ngoại.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ thực hiện 01 đề tài NCKH của sinh viên năm học 2015-2016 cho các đơn vị và cá nhân thực hiện đề tài (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo đúng tiến độ, thời gian và kinh phí như thuyết minh của đề tài đã được phê duyệt.

Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2016

Điều 3. Các ông (bà) phóTrưởng phòng Khoa học và đối ngoại, Trưởng phòng Kế toán tài vụ, trưởng khoa Công nghệ thông tin và chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, P.KH&ĐN

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

    ThS. Nguyễn Phúc Đức

  

 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 649/QĐ-CĐCĐHN ngày 23 tháng 10 năm 2015)

 

TT

Tên đề tài

Mã số

Sinh viên thực hiện

 

Lớp

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Giảng viên

hướng dẫn

1.               

Xây dựng phần mềm quản lý. tư vấn thay thế và bảo trì tài sản thiết bị phòng học trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

01-SV-15

Trần Việt Dũng

Phạm Đức Anh

Nguyễn Huy Hoàng

Tin1-K8

Tin1-K8

Tin1-K8

10/2015

-

5/2016

2.500.000đ

Chu Thị Hồng Hải

 

Tổng số đề tài: 01 đề tài

Tổng kinh phí thực hiện: 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)