THÔNG BÁO Kế hoạch xét duyệt đề cương, dự toán kinh phí đề tài KH&CN cấp trường Năm học 2015-2016

05/10/2015 | Số lượt đọc 1417 | Thể loại: Thông báo NCKH

 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI 

Số: 140/TB- CĐCĐHN

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày 05  tháng 10 năm 2015 

 THÔNG BÁO 

Kế hoạch xét duyệt đề cương, dự toán kinh phí đề tài KH&CN cấp trường 

Năm học 2015-2016

Căn cứ kế hoạch khoa học năm học 2015 - 2016 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội; 

Căn cứ bảng tổng hợp danh sách đăng ký đề tài KH&CN năm học 2015-2016 của các đơn vị.  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội thông báo tới các đơn vị chủ trì và các chủ nhiệm đề tài về kế hoạch xét duyệt đề cương đề tài KH&CN cấp trường như sau:   

1. Thời gian họp: 09/10/2015 (Thứ sáu)  

2. Kế hoạch chi tiết 

 

TT

 

Tên đề tài

  Chủ nhiệm đề tài 

Thời gian họp 


Địa điểm họp

 

 

1.

 

Xây dựng mô hình thực hành, thực tập kế toán tại trường CĐCĐ HN 

 

Phạm Hương Linh 

 

Đặng Thị Thanh Hường

Nguyễn Thị Mai Hiên

 

8h30-10h00

 

Phòng họp Hiệu bộ

 2.

Thiết kế các dạng bài tập tiếng Anh chuyên ngành Xây dưng tại trường CĐCĐ Hà Nội 

Phạm Thị Hương 

Nguyễn Thu Hương 

Trần Thị Liên Hương

 10h15-11h45

 3.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác cố vấn học tập và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập trường CĐCĐ HN

Triệu Thu Hương

Chu Thị Hồng Hải 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 

14h00-15h30

3. Thành phần tham dự: Hội đồng xét duyệt đề cương (theo quyết định), lãnh đạo khoa chủ quản, chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia.   

4. Công tác chuẩn bị  

- Chủ nhiệm đề tài xây dựng thuyết minh đề cương  (theo BM 22.02) và xây dựng dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề tài NCKH (theo BM 22.03) download tại địa chỉ: www.chn.edu.vn/Khoa học công nghệ/Văn bản tài liệu/Hướng dẫn biểu mẫu). 

- Hoàn thiện thuyết minh đề cương có xác nhận của khoa chủ quản và nộp 06 bản in về Phòng KH&ĐN vào ngày 06/10/2015.

- Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị nội dung báo cáo thuyết minh đề cương trên Power Point và trình bày trước hội đồng.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  Phòng Khoa học và Đối ngoại

Điện thoại: 043.7846221  - Email: khdn@chn.edu.vn

 

 

Nơi nhận:   

- BGH (để báo cáo);   

- Đơn vị chủ trì đề tài;   

- Lưu: VT, P. KH&ĐN.

  

 HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

  

ThS. Nguyễn Phúc Đức