Thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 – 2016

11/03/2016 | Số lượt đọc 1963 | Thể loại: Thông báo NCKH

  

         UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

 

          Số: 28/TB-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 – 2016

Mã số: 01-15

 

 

 

 

Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số: 650a/QĐ-CĐCĐHN ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội v/v giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2015-2016;

Căn cứ tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp trường, mã số 01-15.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội thông báo Khoa Kế toán- đơn vị chủ trì đề tài NCKH cấp trường và chủ nhiệm đề tài về kế hoạch tổ chức các Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2015-2016 - Mã số 01-15 như sau:

1.      Thời gian tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp khoa: 14-18/3/2016

2.      Thời gian tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp trường: 30/3/2016

3.      Thời hạn nộp sản phẩm: 23/3/2016

4.    Tài liệu chuẩn bị nghiệm thu và yêu cầu sản phẩm: Theo hướng dẫn tại địa chỉ:  www.chn.edu.vn/KHOA HỌC CÔNG NGHỆ /Thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu các hoạt động NCKH năm học 2015 – 2016/ Tài liệu hướng dẫn nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường.

Để tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015-2016 đạt hiệu quả, đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài hoàn tất nội dung nghiên cứu và nộp sản phẩm về phòng Khoa học và Đối ngoại theo đúng thời hạn trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  Phòng Khoa học và Đối ngoại

Điện thoại: 043.7846221  -  Email: khdn@chn.edu.vn

       Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Khoa Kế toán, CNĐT;

- Lưu: VT, P. KH&ĐN.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

  

ThS. Nguyễn Phúc Đức