Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài NCKH cấp trường, đề tài NCKH của sinh viên Năm học 2015-2016

17/02/2016 | Số lượt đọc 1473 | Thể loại: Thông báo NCKH

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Số: 18/TB-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2016

THÔNG BÁO

Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài NCKH cấp trường, đề tài NCKH của sinh viên Năm học 2015-2016

 

 

Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số: 650a /QĐ-CĐCĐHN ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội v/v giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2015-2016 và Quyết định số 649/QĐ-CĐCĐHN ngày 23/10/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội v/v giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2015-2016;

Căn cứ tiến độ triển khai nghiên cứu đối với đề tài NCKH cấp trường và đề tài NCKH của sinh viên.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thông báo tới đơn vị chủ trì thực hiện đề tài và chủ nhiệm đề tài về công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài đề tài NCKH cấp trường, đề tài NCKH của sinh viên năm học 2015-2016 như sau:

 1. Mục đích: Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch nghiên cứu của đề tài theo thuyết minh đề cương đã được phê duyệt.

2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra công tác tổ chức thực hiện, triển khai các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt;

- Kiểm tra khối lượng công việc thực tế đã thực hiện và kết quả đạt được theo yêu cầu tiến độ nghiên cứu.

- Kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí đề tài.

- Xem xét các kiến nghị và đề xuất (nếu có) của đơn vị chủ trì thực hiện và chủ nhiệm đề tài.

3. Yêu cầu đối với công tác chuẩn bị

Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm lập báo cáo tiến độ, chuẩn bị các văn bản, tài liệu thể hiện kết quả nghiên cứu và sản phẩm. Đơn vị chủ trì thực hiện có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, xác nhận nội dung báo cáo và hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác triển khai nghiên cứu của đề tài.

Nội dung báo cáo cần nêu đầy đủ, chi tiết về khối lượng đối với từng công việc thực hiện, phương pháp tiến hành và có phân tích đánh giá đối với kết quả đạt được. Những nội dung chưa đạt theo tiến độ kế hoạch và những vấn đề phát sinh cần nêu rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục để phòng Khoa học và Đối ngoại tổng hợp trình Ban Giám hiệu. Những nội dung báo cáo không có căn cứ xác thực minh chứng sẽ không được xác nhận hoàn thành.

Chủ nhiệm đề tài cần chuẩn bị hồ sơ, tài liệu sau đây để nộp về phòng Khoa học và Đối ngoại tổng hợp:

- Báo cáo tiến độ thực hiện và các phụ lục (theo mẫu đính kèm):02 bản

- Phương án điều tra, phiếu kết quả điều tra, khảo sát, thí nghiệm, tài liệu hội thảo khoa học...: 01 bản

- Các sản phẩm (01 bản) bao gồm: Báo cáo chuyên đề, báo cáo phân tích, bảng biểu tổng hợp số liệu, hồ sơ thiết kế. Các sản phẩm khác như: mô hình, máy móc trang thiết bị... cần xuất trình các tài liệu liên quan.

- Hồ sơ tài chính (01 bản): chứng từ, hóa đơn và các văn bản liên quan.

4. Thời gian hoàn thành và nộp về phòng KH&ĐN: 25/02/2016

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  Phòng Khoa học và Đối ngoại

Điện thoại: 043.7846221  - Email: khdn@chn.edu.vn

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các đơn vị chủ trì đề tài;

- Lưu: VT, P. KH&ĐN.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Phúc Đức