Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH, SKKN năm học 2015-2016

10/09/2015 | Số lượt đọc 2121 | Thể loại: Thông báo NCKH


  

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

Số: 121/TB-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2015

 

   THÔNG BÁO

V/v Đăng ký đề tài NCKH, SKKN năm học 2015-2016

 

 Nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKH, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, giáo viên phục vụ cho công tác đào tạo và giảng dạy, năm học 2015-2016, công tác NCKH của nhà trường tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

1.      Đề tài cấp Thành phố

Thực hiện theo Quyết định số 3632/QĐ-UBND, ngày 30/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

2.      Lĩnh vực chuyên môn

- Triển khai nghiên cứu các đề tài KH&CN có kết quả ứng dụng trực tiếp vào các hoạt động trọng tâm theo năm học của nhà trường;

- Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp trường năm học 2014-2015;

- Biên soạn đề cương chi tiết học phần các môn học;

- Xây dựng các chương trình đào tạo mới, chương trình dạy nghề, bồi dưỡng ngắn hạn;

- NCKH và ứng dụng công nghệ phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị có so sánh về hiệu quả về ứng dụng và kinh tế;

- Viết bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có chỉ số ISSN;

- Chủ trì, tham dự và viết bài tham dự hội thảo, hội nghị NCKH liên quan đến  nhiệm vụ trọng tâm và công tác chuyên môn ở trong và ngoài trường;

- Hướng dẫn sinh viên NCKH.

3.      Đối với học sinh- sinh viên

- Nghiên cứu những vấn đề thuộc lĩnh vực được đào tạo;

- Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, hội thi sáng tạo khoa học công nghệ tuổi trẻ, các câu lạc bộ NCKH do Đoàn thanh niên và Khoa tổ chức;

- Tham gia triển khai ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn.

4. Kế hoạch thực hiện

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Đăng ký các hoạt động NCKH, SKKN (kèm theo Phiếu đăng ký đề tài; Thuyết minh đề cương và dự toán kinh phí đề tài đối với đề tài KH&CN cấp trường.

07-17/9/2015

2

Tổ chức xét duyệt TMĐC đề tài KH&CN cấp trường

28-30/9/2015

3

Ra quyết định duyệt giao thực hiện các nhiệm vụ NCKH năm học 2015-2016

01/10/2015

- Các biểu mẫu đính kèm theo thông báo được đăng trên Website nhà trường www.chn.edu.vn/Khoa học công nghệ / Thông báo/ Thông báo đăng ký hoạt động NCKH, SKKN năm học 2015-2016

- Văn bản này mang tính định hướng công tác NCKH, SKKN năm học 2015-2016 và có nội dung quan trọng ảnh hưởng đến kế hoạch NCKH trong toàn trường. Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức và thực hiện theo đúng kế hoạch trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  Phòng Khoa học và Đối ngoại

Điện thoại: 043.7846221; Email: khdn@chn.edu.vn

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các đơn vị (để thực hiện)

- Lưu: VT, P. KH&ĐN.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Duy Phi

 

 

 


 

1. Danh sách biểu mẫu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

- Phiếu đăng ký đề tài

- Thuyết minh đề cương

- Dự toán kinh phí

- Bảng đăng ký đề tài, sáng kiến kinh nghiệm các đơn vị

 

 

2. Danh sách biểu mẫu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

- Bảng đăng ký đề tài

- Phiếu đăng ký

- Thuyết minh đề cương

- Dự toán kinh phí