Thông báo về việc kê khai khối lượng giờ nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

05/08/2015 | Số lượt đọc 1766 | Thể loại: Thông báo NCKH

Tải về tệp đính kèm Bảng kê khai, Bảng tổng hợp và Yêu cầu minh chứng

 


  

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Số: 104/TB-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2015 

 

THÔNG BÁO

V/v Kê khai khối lượng giờ nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

Căn cứ kế hoạch khoa học năm học 2014-2015;

Thực hiện việc tính khối lượng nghiên cứu khoa học áp dụng cho giảng viên, giáo viên kể cả giảng viên, giáo viên kiêm nhiệm trong nhà trường; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội thông báo tới các đơn vị, cá nhân kê khai khối lượng giờ quy đổi từ các hoạt động nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong năm 2014-2015 như sau:

1. Mốc thời gian: từ 06/9/2014 đến 31/7/2015

2. Nội dung kê khai:

- Các cá nhân kê khai thông tin cá nhân (theo Bảng 0, mẫu của phòng Đào tạo); số giờ quy đổi các hoạt động NCKH đã thực hiện trong năm học 2014-2015 (theo Mẫu 1), kèm theo các minh chứng (như quy định tại Bảng 1);

- Các đơn vị lập bảng tổng hợp số giờ quy đổi các hoạt động NCKH đã thực hiện trong năm học 2014-2015  (theo Mẫu 2) trên cơ sở bảng kê khai của từng cá nhân.

3. Thời hạn nộp: Các đơn vị nộp toàn bộ bản kê khai cá nhân và bảng tổng hợp kèm theo bản mềm về phòng Khoa học và Đối ngoại theo địa chỉ email: khdn@chn.edu.vn chậm nhất vào ngày 12/8/2015.

Ghi chú:  - Định mức về khối lượng NCKH, số giờ quy đổi cho các hoạt động NCKH thực hiện theo các quy định hiện hành.

                          - Các mẫu kê khai, bảng kê minh chứng đính kèm theo thông báo được đăng trên Website nhà trường www.chn.edu.vn/Khoa học công nghệ / Thông báo/ Thông báo kê khai khối lượng giờ NCKH năm học 2014-2015.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  Phòng Khoa học và Đối ngoại

Điện thoại: 043.7846221; Email: khdn@chn.edu.vn

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Như  kính gửi (để thực hiện);

- Lưu: VT, P. KH&ĐN.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 ThS. Nguyễn Tú Uyên

 


Tải về tệp đính kèm Bảng kê khai, Bảng tổng hợp và Yêu cầu minh chứng