Thông báo về việc tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp trường

26/08/2015 | Số lượt đọc 2538 | Thể loại: Thông báo NCKH


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Số: 117TB-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2015

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp trường  Năm học 2014-2015

Căn cứ Quyết định số: 299/QĐ-CĐCĐHN ngày 22/5/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội v/v ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

Thực hiện việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài cấp trường năm học 2014-2015 theo Quy trình 22- Quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học được bổ sung này 25/5/2015, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài cấp trường năm học 2014-2015 như sau:

TT

Nội dung triển khai

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện/

Người thực hiện

1.       

Chủ nhiệm đề tài lập báo cáo khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu, trình đơn vị chủ trì ký xác nhận và gửi về phòng Khoa học và Đối ngoại (KH&ĐN).

26-31/8/2015

Chủ nhiệm đề tài, Trưởng đơn vị

2.       

Phòng KH&ĐN tổng hợp trình Hiệu trưởng.

01/9/2015

Phòng KH&ĐN

 

3.       

Tổ chức họp hội đồng khoa học và đào tạo (KH&ĐT) về phương án triển khai áp dụng và chỉ định các đơn vị ứng dụng kết quả nghiên cứu.

04/9/2015

Hội đồng KH&ĐT,              P. KH&ĐN và Trưởng đơn vị liên quan

4.       

Ký hợp đồng triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu.

15-18/9/2015

Hiệu trưởng,           P. KH&ĐN;Trưởng đơn vị liên quan

5.       

Thanh lý hợp đồng.

15/6/2016

Hiệu trưởng,           P. KH&ĐN;Trưởng đơn vị liên quan

         Mẫu báo cáo khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài cấp trường năm học 2014-2015 được đăng trên Website nhà trường www.chn.edu.vn/Khoa học công nghệ / Thông báo/ Thông báo v/v tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài cấp trường năm học 2014-2015.


Thông tin chi tiết xin liên hệ:  Phòng Khoa học và Đối ngoại

Điện thoại: 043.7846221; Email: khdn@chn.edu.vn

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các đơn vị chủ trì, CNĐT;

- Lưu: VT, P. KH&ĐN.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Phúc Đức

 


 Biểu mẫu đính kèm Báo cáo khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu