Thông báo về việc triển khai hành động khắc phục điểm không phù hợp loại 2 và điểm lưu ý sau đánh giá giám sát hệ thống QLCL ISO

29/10/2015 | Số lượt đọc 1745 | Thể loại: Thông báo NCKH


 


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

Số: 138 /TB-CĐCĐHN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội , ngày 28 tháng 9 năm 2015

 THÔNG BÁO

v/v triển khai hành động khắc phục điểm không phù hợp loại 2 và điểm lưu ý  sau đánh giá giám sát Hệ thống QLCL ISO 9001:2008 của Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert

 

Căn cứ báo cáo đánh giá giám sát của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT ngày 24/9/2015 v/v duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội;

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường về công tác triển khai hành động khắc phục các điểm không phù hợp loại 2 và xem xét một số điểm khuyến nghị phát hiện sau đánh giá giám sát định kỳ của Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert tại phiên họp kết thúc đánh giá giám sát ngày 24/9/2015;

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thông báo tới các đơn vị về công tác triển khai hành động khắc phục điểm không phù hợp loại 2 và một số điểm lưu ý theo báo cáo đánh giá giám sát của Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT ngày 24/9/2015 như sau:

1. Mục đích: Triển khai các hành động khắc phục điểm không phù hợp loại 2, một số điểm lưu ý nhằm đảm bảo hiệu lực của Hệ thống QLCL ISO 9001:2008 trong toàn trường và được Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert tiếp tục duy trì chứng nhận Hệ thống QLCL ISO 9001:2008 của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

2. Thời gian: từ 28/9-15/10/2015

3. Nội dung

- Điểm không phù hợp loại 2

TT

Khu vực hoạt động

Tiêu chuẩn và điều khoản

Nội dung sự không phù hợp

Hành động sửa chữa, khắc phục

Đơn vị thực hiện

1

Hành động khắc phục

ISO 9001:2008

(8.5)

Chưa lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp (BM.05.01) cho trường hợp chấm sót nội dung bài thi của sinh viên Trần Quang Minh và Mai Ngọc Thắng lớp K7- TC học kỳ 2 năm học 2014-2015.

- Trao đổi với các khoa trong công tác chấm thi kết thúc học phần tại cuộc họp chuyên môn ngày 25/9/2015 (có biên bản kèm theo)

- Lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp theo BM.05.01

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- Một số điểm lưu ý và khuyến nghị cải tiến

TT

Điều khoản

Nội dung chi tiết

Hành động sửa chữa, khắc phục

Đơn vị thực hiện

1.       

5.4.1

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng nên sửa đổi/bổ sung một số nội dung. VD: tần suất kiểm soát, bằng chứng chứng minh...

- Lập phiếu yêu cầu sửa đổi kế hoạch thực hiện MTCL cho năm học 2015-2016 (BM.01.01)

- Lập kế hoạch thực hiện MTCL năm học 2015-2016 theo mẫu mới. 

- Lãnh đạo và Ban thư ký ISO

 

- Các đơn vị

 

2.       

8.2.2

- Nên quy định bổ sung tiêu chí lựa chọn chuyên gia đánh giá nội bộ. VD: Thời gian công tác...

 

- Nên tổ chức đào tạo về nghiệp vụ chuyên gia đánh giá HTQLCL cho các chuyên gia nội bộ của trường.

- Lập phiếu yêu cầu bổ sung tiêu chí lựa chọn chuyên gia đánh giá nội bộ trong QT 03.

- Lập kế hoạch đào tạo nghiệp vụ chuyên gia đánh giá nội bộ năm 2016.

Lãnh đạo và Ban thư ký ISO

3.       

5.6

Kết luận trong biên bản họp xem xét của lãnh đạo nên viện dẫn đến các phiếu yêu cầu HĐKP tương ứng.

Lập phiếu yêu cầu HĐKP đính kèm theo kết luận trong biên bản họp xem xét của lãnh đạo lập ngày 28/8/ 2015

Lãnh đạo và Ban thư ký ISO

4.       

4.2.3

Danh mục tài  liệu BM 01.04 - nên sửa đổi/bổ sung một số cột thông tin như: ngày có hiệu lực, ngày cập nhật, nơi/người quản lý...

- Lập phiếu yêu cầu sửa đổi danh mục tài liệu BM 01.04

- Lập danh mục tài liệu theo mẫu mới.

- Ban thư ký ISO

- Các đơn vị

5.       

4.2.3

Tài liệu chưa có dấu hiệu kiểm soát thích hợp. VD: thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014

Rà soát các tài liệu bên ngoài và đóng dấu kiểm soát tài liệu.

Phòng TCHC

6.       

6.2.2

Tổng hợp nhu cầu đào tạo nên bổ sung một số nội dung.VD: liên quan đến HTQLCL...

Bổ sung nội dung đào tạo nghiệp vụ cho chuyên gia đánh giá nội bộ vào bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo năm 2016.

7.       

8.2.1& 8.5.2

Báo cáo sự góp ý ghi nhận mức 3: giáo trình do trường biên soạn đảm bảo tính chính xác, khoa học và cập nhật có 20/300 ý kiến = 6,7% chưa đồng ý. Tuy nhiên chưa lập phiếu yêu cầu HĐKP BM.05.01

Lập phiếu yêu cầu HĐKP đối với các tiêu chí đánh giá trong báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của HSSV đã tốt nghiệp lập ngày 28/11/2014.

Phòng Khảo thí&ĐBCL

8.       

4.2.4

Cần lưu đầy đủ các hồ sơ của hội đồng về việc phê duyệt ngân hàng câu hỏi thi, ví dụ phê duyệt của khoa Xây dựng môn Kết cấu thép.

Rà soát, sắp xếp và lưu trữ toàn bộ hồ sơ hội đồng phê duyệt NHCH thi năm 2015

9.       

7.5.1

Danh mục tài liệu nên cập nhật theo nhóm chức năng/phân cấp thẩm quyền để thuận lợi khi tra cứu

Lập lại danh mục tài liệu theo sự phân cấp thẩm quyền.

Khoa Công nghệ thông tin

10.   

8.5.2

Báo cáo kết quả học kỳ năm học 2013-2014: Học kỳ I:43%, Học kỳ II: 46% chưa đạt mục tiêu chất lượng đưa ra là 50% học sinh, sinh viên có kết quả học tập khá trở lên. Đã có hồ sơ về việc xử lý, tuy nhiên chưa lập phiếu yêu cầu HĐKP BM 05.01

Lập phiếu yêu cầu HĐKP đối với mục tiêu chưa đạt.

11.   

7.5.1

Bảng theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015 cần cập nhật theo đúng quy trình quản lý hoạt  động giảng dạy (QT 09).

Rà soát, cập nhật và lưu trữ hồ sơ giảng dạy theo đúng QT 09.

Khoa Xây dựng

12.   

7.1

Nên xây dựng quy định về quản lý biên soạn tài liệu giảng dạy trong khoa để có sự thống nhất về nội dung của các học phần.

Biên soạn tài liệu giảng dạy thực hiện theo tài liệu hướng dẫn nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị

13.   

8.2.3

Lịch trình giảng dạy cần cập nhật đầy đủ thông tin về thời gian nghỉ, dạy bù để thuận lợi cho quá trình theo dõi các môn học. VD: môn Kết cấu lớp K7-XD1 học kỳ II năm học 2014-2015 ngày 27/3/2015 giảng viên xin nghỉ 12 tiết.

Rà soát, cập nhật và lưu trữ lịch giảng dạy của tất cả các môn học

            Hiệu trưởng giao cho các đơn vị có tên trên lập phiếu hành động khắc phục phòng ngừa BM.05.01 và gửi về thường trực Ban ISO- Phòng Khoa học và Đối ngoại vào 16h00 ngày 15/10/2015. Các đơn vị khác rà soát lại hoạt động chuyên môn của đơn vị, cập nhật, lưu hồ sơ và lập phiếu hành động khắc phục phòng ngừa nếu phát hiện sự không phù hợp hoặc không phù hợp tiềm ẩn; chủ động đề xuất cải tiến các quy trình, quy định trong toàn hệ thống.

            Riêng đối với việc lập kế hoạch thực hiện MTCL năm học 2015-2016, các đơn vị lập theo mẫu mới (đính kèm theo thông báo này) và gửi bản mềm về phòng KH&ĐN vào ngày 15/10/2015; in bản cứng và thay thế tại đơn vị.

Công tác lập danh mục tài liệu nộ bộ, danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài, các đơn vị trong toàn trường lập lại theo mẫu mới BM 01.02; BM 01.04 (đính kèm theo thông báo này) và lưu tại đơn vị./.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo)

- Các đơn vị (để thực hiện)

- Lưu: VT, P.KH&ĐN

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Phúc Đức

 


Các tệp đính kèm theo thông báo:

1. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

2. BM01.02 - Danh mục tài liệu nội bộ

3. BM01.04 - Danh mục tài liệu ngoài