Thông báo về việc xây dựng mục tiêu chất lượng năm học 2015-2016

10/09/2015 | Số lượt đọc 1565 | Thể loại: Thông báo NCKH


  

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

Số: 122/TB-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội , ngày 09 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v xây dựng mục tiêu chất lượng năm học 2015-2016

 

 

Căn cứ công văn số 14292/QUACERT- KT ngày 14/11/2014 v/v duy trì chứng nhận hệ thống QLCL của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008;

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Hệ thống QLCL ISO 9001:2008 và căn cứ kế hoạch năm học, trường CĐCĐ Hà Nội duy trì việc xây dụng Mục tiêu chất lượng hàng năm và được xem xét thích hợp nhằm thực hiện chính sách chất lượng mà trường đã đề ra.

Năm học 2015-2016, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội yêu cầu các đơn vị căn cứ vào MTCL của nhà trường, triển khai xây dựng MTCL của đơn vị theo kế hoạch cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

1.       

Xây dựng MTCL năm học 2015-2016 của đơn vị  

10-14/9/2015

Trưởng đơn vị

2.       

Phòng KH&ĐN tổng hợp, kiểm soát thể thức, mã số tài liệu

15-16/9/2015

Phòng KH&ĐN

3.       

Phê duyệt MTCL năm học 2015-2016

17/9/2015

Hiệu trưởng

4.       

Phân phối tài liệu tới các đơn vị

18/9/2015

Phòng KH&ĐN

Mục tiêu chất lượng năm học 2015-2016 của nhà trường, các biểu mẫu xây dựng MTCL, Kế hoạch thực hiện MTCL, Báo cáo kết quả thực hiện MTCL đính kèm theo thông báo được đăng trên Website nhà trường www.chn.edu.vn/Khoa học công nghệ / Thông báo/ Thông báo xây dựng Mục tiêu chất lượng năm học 2015-2016.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch trên.  Nộp 01 bản in và bản mềm về phòng KH&ĐN vào 16h00 ngày 14/9/2015.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  Phòng Khoa học và Đối ngoại

Điện thoại: 043.7846221; Email: khdn@chn.edu.vn

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Lưu: VT, P.KH&ĐN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Duy Phi

 


 

1. Biểu mẫu mục tiêu chất lượng năm học 2015 - 2016