KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015

13/04/2015 | Số lượt đọc 4873 | Thể loại: Thông báo chung


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015
Từ ngày 28/7 đến ngày 01/8/2014

TT

Nội dung

Thời gian

Thành phần

Giảng viên

Địa điểm

Ghi chú

1

Xây dựng đề cương chi tiết học phần/môn học

Ngày 28/7/2014

( 8h – 17h00 )

Giảng viên, giáo viên các khoa

Đơn vị chủ trì: P. Đào tạo

Nguyễn Xuân Hải

Hội trường nhà A1

 

2

Công tác văn thư lưu trữ

Ngày 29/7/2014

( 8h – 11h30 )

CBNV các Phòng, Ban, TT; Trưởng, phó, thư ký các khoa

Đơn vị chủ trì: P. TC-HC

 

Hội trường nhà A1

 

3

Phương pháp NC khoa học giáo dục

Ngày 30/7/2014

( 8h – 17h00 )

Giảng viên, giáo viên các Phòng, Khoa, Ban, TT

Đơn vị chủ trì: P. KH-ĐN

 

Hội trường nhà A1

 

4

Khai thác và sử dụng phần mềm QLGD

Ngày 31/7/2014

( 8h – 9h00 )

Giảng viên, giáo viên các khoa XD, CNTT

Đơn vị chủ trì: P. QT

Đơn vị Asoft

Phòng 403-A1

 

 

 

Ngày 31/7/2014

( 9h15 – 10h15 )

Giảng viên, giáo viên các khoa KT, QTKD, TCNH

Đơn vị chủ trì: P. QT

Đơn vị Asoft

Phòng 403-A1

 

 

 

Ngày 31/7/2014

( 10h30 – 11h30 )

Giảng viên, giáo viên các khoa KHCB, CN Đ-ĐT

Đơn vị chủ trì: P. QT

Đơn vị Asoft

Phòng 403-A1

 

 

 

Ngày 31/7/2014

( 14h – 15h00 )

CBNV các phòng KT&ĐBCL, ĐT, CT HS-SV, TV, Ban TTGD, KH-ĐN

Đơn vị chủ trì: P. QT

Đơn vị Asoft

Phòng 403-A1

 

 

 

Ngày 31/7/2014

( 15h30 – 16h30 )

CBNV các phòng TC-HC, QT, DA, TT NN-TH&NV, TT ĐT-QHDN-HT HSSV, khoa GDTX.

Đơn vị chủ trì: P. QT

Đơn vị Asoft

Phòng 403-A1

 

- Thời gian học trong ngày:    + Sáng:  8h00 – 11h30

                                                + Chiều: 14h00 – 17h00

- Ngoài thời gian lên lớp theo lịch, các buổi còn lại trong tuần giảng viên, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại khoa. CBVN các Phòng, Ban, Trung tâm làm việc bình thường.

- Các đơn vị chủ trì kết hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính quản lý lớp học.

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

P. ĐÀO TẠO