THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN THANH LÝ NĂM 2013

13/04/2015 | Số lượt đọc 2226 | Thể loại: Thông báo chung


 

 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

¾¾¾¾¾¾

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Số: 153/TB-CĐCĐHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc bán tài sản thanh lý năm 2013

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-CĐCĐHN, ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2013.

Hội đồng thanh lý tài sản năm 2013 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thông báo về việc tổ chức bán thanh lý tài sản (có danh mục kèm theo), cụ thể như sau:

1. Hình thức bán thanh lý: đấu giá toàn bộ tài sản (theo danh mục đính kèm)

2. Thời gian nhận phiếu đăng ký: từ ngày 29/5/2014 đến ngày 03/6/2014

(Phiếu đăng ký gồm các thông tin của cá nhân và đơn vị có nhu cầu mua thanh lý và bản sao công chứng chứng minh nhân dân hai mặt của người đại diện).

3. Thời gian đấu giá: 09h00 ngày 07/6/2014 (thứ bẩy)

4. Địa điểm nhận phiếu đăng ký và bán đấu giá: Phòng Quản trị, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Tầng 2 khu nhà Hiệu bộ, Số 102 đường Trung Kinh, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý đúng thời gian và địa điểm trên để làm thủ tục và tiến hành mua bán tài sản thanh lý./.

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu;

-          Niêm yết tại bảng tin;

-          Đăng trên Website của Trường

-         Lưu P.QT, VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - PTĐH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Duy Phi