Thông báo Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài NCKH cấp trường năm học 2014-2015

21/04/2015 | Số lượt đọc 1964 | Thể loại: Thông báo NCKH


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Số: 31/TB- CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4  tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO
Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài NCKH cấp trường năm học 2014-2015

- Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số: 665 /QĐ-CĐCĐ ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội v/v giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2014-2015.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội thông báo tới các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài và các chủ nhiệm đề tài về kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài NCKH cấp trường năm học 2014-2015 như sau;
1. Mục đích: Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch nghiên cứu các đề tài NCKH cấp trường năm học 2014-2015
2. Thời gian: ngày 11/3/2015 ( Lịch kiểm tra tiến độ chi tiết đính kèm theo thông báo này )
3. Công tác chuẩn bị: Các chủ nhiệm đề tài lập báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH, hồ sơ và tài liệu (theo hướng dẫn v/v tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2014-2015 đính kèm theo thông báo này).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đối ngoại

Điện thoại: 043.7846221  - Email: khdn@chn.edu.vn

 


 

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo)

- Các đơn vị chủ trì đề tài (để t/h)

- Lưu: VT, P. KH&ĐN

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

  ThS. Nguyễn Tú Uyên