Thông báo Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015

21/04/2015 | Số lượt đọc 2015 | Thể loại: Thông báo NCKH

 


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Số: 32/TB- CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4  tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO
Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015

- Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số: 654/QĐ-CĐCĐHN ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội v/v giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội thông báo tới các khoa chủ quản, các giảng viên hướng dẫn và các em sinh viên là chủ nhiệm đề tài về kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015 như sau:
1. Mục đích: Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch nghiên cứu các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015
2. Thời gian: ngày 13/3/2015 ( Lịch kiểm tra tiến độ chi tiết đính kèm theo Thông báo này )
3. Công tác chuẩn bị:
- Khoa chủ quản thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015 trong thời gian trên ( có thông báo phòng KH&ĐN cử người dự họp). Khoa hoàn tất biên bản họp và gửi về Phòng KH&ĐN sau thời gian tổ chức họp 3 ngày.
- Giảng viên hướng dẫn có trách nhiệm đôn đốc thực hiện, kiểm tra, xác nhận nội dung báo cáo và hồ sơ tài liệu đến đề tài.
- Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm lập báo cáo tiến độ ( theo mẫu đính kèm ), chuẩn bị các văn bản, tài liệu thể hiện kết quả nghiên cứu và trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện trước đoàn kiểm tra.
- Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm định, nhận xét đánh giá và kết luận các nội dung triển khai của đề tài.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đề nghị lãnh đạo các khoa chủ quản, giảng viên hướng dẫn và các chủ nhiệm đề tài thực hiện đúng các nội dung theo yêu cầu nêu trên để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đối ngoại

Điện thoại: 043.7846221  - Email: khdn@chn.edu.vn

 Tải xuống biểu mẫu đính kèm

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo)

- Các đơn vị chủ trì đề tài (để t/h)

- Lưu: VT, P. KH&ĐN

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

  ThS. Nguyễn Tú Uyên