Thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu các hoạt động NCKH năm học 2014 - 2015

11/05/2015 | Số lượt đọc 3672 | Thể loại: Thông báo NCKH


 

         UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

          Số: 67/TB-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày  08 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức nghiệm thu các hoạt động NCKH năm học 2014 - 2015

 

Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội;

Căn cứ tiến độ thực hiện các hoạt động NCKH năm học 2014-2015.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội thông báo tới các đơn vị trong trường về kế hoạch tổ chức nghiệm thu các hoạt động NCKH (Đề tài NCKH cấp trường, cấp đơn vị, SKKN, đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015 như sau; 

TT

Nội dung

Thời gian tổ chức nghiệm thu

Thời hạn nộp sản phẩm

Yêu cầu sản phẩm nộp nghiệm thu cấp trường

Cấp đơn vị

Cấp trường

1.

Đề tài NCKH cấp đơn vị, SKKN

18/5/2015-21/5/2015

02/6/2015-05/6/2015

25/5/2015-26/5/2015

Theo hướng dẫn tại địa chỉ: www.vie.chn.edu.vn/Tin hoạt động/ Nghiên cứu khoa học/ Tài liệu hướng dẫn nghiệm thu các hoạt động NCKH năm học 2014-2015

2.

 Đề tài NCKH của sinh viên

26/5/2015

08/6/2015

02/6/2015

3.

Đề tài NCKH cấp trường

Theo lịch thông báo sau

         Các đơn vị nộp sản phẩm NCKH về phòng Khoa học và đối ngoại (cho đ/c Hoàng Ngọc Minh và đ/c Nguyễn Duy Tùng). Đối với các sản phẩm NCKH nộp quá thời hạn quy định nêu trên coi như không được xét duyệt ở Hội đồng nghiệm thu cấp trường.

Để tổ chức nghiệm thu các hoạt động NCKH năm học 2014-2015 của nhà trường đạt hiệu quả, đề nghị các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài hoàn thiện nội dung nghiên cứu theo đúng kế hoạch trên./.

 Thông tin chi tiết xin liên hệ:  Phòng Khoa học và Đối ngoại

Điện thoại: 043.7846221  - Email: khdn@chn.edu.vn

 

 

 

       Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các đơn vị chủ trì đề tài;

- Lưu: VT, P. KH&ĐN.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Tú Uyên

 


 

Tải xuống Tài liệu hướng dẫn nghiệm thu Đề tài cấp trường, cấp đơn vị

Tải xuống Tài liệu hướng dẫn nghiệm thu Sáng kiến kinh nghiệm

Tải xuống Tài liệu hướng dẫn nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu khoa học của Sinh viên