Thông báo về việc Kế hoạch xét duyệt đề cương, dự toán kinh phí đề tài NCKH cấp trường năm học 2014-2015

21/04/2015 | Số lượt đọc 2184 | Thể loại: Thông báo NCKH


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Số: 341/TB- CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13  tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO
V/v Kế hoạch xét duyệt đề cương, dự toán kinh phí đề tài NCKH cấp trường Năm học 2014-2015

- Căn cứ kế hoạch khoa học năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp xét duyệt tên đề tài NCKH cấp trường ngày 6/11/2014 của Hội đồng KH&ĐT được thành lập theo quyết định số: 561/QĐ-CĐCĐ ngày 6/11/2014.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội thông báo tới các đơn vị chủ trì và các chủ nhiệm đề tài về kết quả xét duyệt tên đề tài; kế hoạch xây dựng và tổ chức xét duyệt đề cương Đề tài NCKH cấp trường như sau:
1. Xây dựng đề cương, dự toán kinh phí
Các đơn vị, cá nhân là chủ trì đề tài NCKH cấp trường triển khai:
- Xây dựng đề cương đề tài NCKH (theo biểu mẫu số BM 22.02) và xây dựng dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề tài NCKH (theo biểu mẫu số BM 22.03) .
(Các biểu mẫu download tại địa chỉ: www.chn.edu.vn/TIN HOẠT ĐỘNG/ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ Thông báo kế hoạch xét duyệt đề cương, dự toán kinh phí đề tài NCKH cấp trường năm học 2014-2015).
- Nộp 06 bản thuyết minh đề cương về Phòng KH&ĐN trước ngày 21/11/2014.
2. Tổ chức xét duyệt đề cương
- Nhà trường thành lập hội đồng xét duyệt đề cương độc lập đối với mỗi đề tài và tổ chức Hội đồng xét duyệt vào ngày 27, 28/11/2013 (kế hoạch chi tiết sẽ thông báo sau).
- Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị nội dung báo cáo thuyết minh đề cương trên Power Point và trình bày trước hội đồng.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đối ngoại

Điện thoại: 043.7846221  - Email: khdn@chn.edu.vn

 Các đơn vị Download Biểu mẫu Thuyết minh đê cương tại đây

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo)

- Các đơn vị chủ trì đề tài (để t/h)

- Lưu: VT, P. KH&ĐN

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

  ThS. Nguyễn Tú Uyên