Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH, SKKN năm học 2014 - 2015

21/04/2015 | Số lượt đọc 2155 | Thể loại: Thông báo NCKH


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Số: 284 /TB- CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7  tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO
V/v Đăng ký đề tài NCKH, SKKN năm học 2014-2015

Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG
- Công tác NCKH và SKKN là nhiệm vụ và việc làm thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tổ chức, đào tạo của trường, là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Cao đẳng của Bộ GD&ĐT;
- Thực hiện việc đổi mới công tác quản lý NCKH và SKKN, tạo điều kiện để các cá nhân và đơn vị chủ động trong việc xây dựng kế hoạch năm học mới trên tinh thần tiết kiệm căn cứ theo các quy định hiện hành;

Năm học 2014-2015 công tác NCKH, SKKN của nhà trường tập trung vào các vấn đề sau:
1.Đề tài cấp Thành phố
Nội dung của đề tài nhằm giải quyết các vấn đề nóng bỏng trong hoạt động quản lý của Thành phố trên một số lĩnh vực như: Xây dựng và phát triển trường CĐCĐ HN, ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, nước sinh hoạt, đô thị, làng nghề, chống úng lụt, quản lý và xây dựng đô thị...
2.Lĩnh vực chuyên môn
- Viết giáo trình nội bộ các môn học, ngành học hệ Cao đẳng nhà trường đang đào tạo có sự thẩm định và đóng góp ý kiến phản biện của các chuyên gia nhà khoa học của ngành và lĩnh vực;
- Triển khai nghiên cứu các đề tài KH&CN có kết quả ứng dụng trực tiếp vào các hoạt động trọng tâm theo năm học của nhà trường;
- Xây dựng các chương trình đào tạo mới, chương trình dạy nghề, bồi dưỡng ngắn hạn;
- NCKH và ứng dụng công nghệ phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị có so sánh về hiệu quả về ứng dụng và kinh tế;
- Khuyến khích viết bài báo nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành, Hội thảo khoa học trong và ngoài nước;
- Chủ trì, tham dự và viết bài tham dự hội thảo, hội nghị NCKH liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm và công tác chuyên môn ở trong và ngoài trường;
- Hướng dẫn sinh viên NCKH;
- Khuyến khích việc xây dựng chương trình đào tạo có sự tham gia đóng góp ý kiến của nơi sử dụng lao động.
3.Đối với học sinh- sinh viên
- Nghiên cứu những vấn đề thuộc lĩnh vực được đào tạo;
- Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, hội thi sáng tạo khoa học công nghệ tuổi trẻ, các câu lạc bộ NCKH do Đoàn thanh niên và Khoa tổ chức.
- Tham gia triển khai ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn;
Văn bản này mang tính định hướng công tác NCKH, SKKN năm học 2014-2015. Trưởng các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị mình để đăng ký đề tài NCKH, SKKN (theo biểu mẫu tại www.vie.chn.edu.vn/Tin hoạt động/ Nghiên cứu khoa học/ Thông báo v/v đăng ký đề tài NCKH, SKKN năm học 2014-2015) gửi về phòng Khoa học và Đối ngoại tổng hợp, báo cáo Hội đồng Khoa học nhà trường.
Thời hạn nộp: chậm nhất vào 16h30 ngày 20/10/2014
Các đơn vị nộp bảng đăng ký hoạt động NCKH, SKKN năm học 2014-2015, kèm theo bản mềm về phòng Khoa học và Đối ngoại.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đối ngoại

Điện thoại: 043.7846221  - Email: khdn@chn.edu.vn

 Danh sách tài liệu đính kèm:

  - Phiếu đăng ký đề tài NCKH cấp trường.

- Bảng đăng ký đề tài NCKH, SKKN các đơn vị.

- Bảng đăng ký đề tài NCKH sinh viên.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo)

- Các đơn vị chủ trì đề tài (để t/h)

- Lưu: VT, P. KH&ĐN

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

  ThS. Nguyễn Tú Uyên