Thông báo về việc triển khai kế hoạch chỉnh sửa NHCHT, NHĐT và đăng ký các học phần ra đề thi Học kỳ II năm học 2014-2015

15/04/2015 | Số lượt đọc 2111 | Thể loại: Thông báo mới


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI


TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Số: 37/TB-CĐCĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  6  tháng 3   năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v triển khai kế hoạch chỉnh sửa NHCHT, NHĐT và đăng ký các học phần ra đề thi Học kỳ II năm học 2014-2015)

- Căn cứ vào quy định số 107/2013/QĐ-CĐCĐ ngày 29 tháng 8 năm 2013 về việc ban hành quy định biên soạn, quản lý và sử dụng NHCHT của Trường CĐCĐ Hà Nội;

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc chỉnh sửa NHCHT, NHĐT năm học 2014-2015.

Nhằm đảm bảo chất lượng hệ thống NHCHT, NHĐT phục vụ công tác khảo thí của nhà trường, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị triển khai nhiệm vụ rà soát, chỉnh sửa NHCHT, NHĐT và đăng ký hình thức thi, ra đề thi đối với các học phần chưa có NHCHT, NHĐT học kỳ II năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

1. Tổ chức rà soát, chỉnh sửa cẩn thận hệ thống NHCHT, NHĐT của đơn vị mình theo số lượng hiện có.

2. Lập danh sách đăng ký hình thức thi, ra đề thi đối với các học phần, môn học chưa có NHCHT, NHĐT.

3. Đối với các học phần thi theo hình thức trắc nghiệm, các khoa nộp đề thi trước ngày thi chính thức 07 ngày làm việc cho Phòng Khảo thí & ĐBCL để nhập vào phần mềm quản lý thi trắc nghiệm trên máy.

Ghi chú:

Các khoa chuyển nội dung chỉnh sửa NHCHT, NHĐT và bảng đăng ký hình thức thi, ra đề thi (theo mẫu đính kèm) cho Phòng Khảo thí và ĐBCL cả bản in và file theo đ/c mail: kiemdinh@chn.edu.vn trước ngày 10/4/2015.  

 

Nơi nhận:

-    BGH (để báo cáo)

-    Các khoa (để thực hiện)

-   LưuVT, KT& ĐBCL

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)    

ThS. Nguyễn Tú Uyên