UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K11-ĐIỆN1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Thực hành trang bị điện Thực hành vi xử lý-vi
điều khiển
Thực hành vi xử lý-vi
điều khiển
Kỹ thuật chiếu sáng
1 7:00 - 9:25 A1.103.THTBĐ A5.202.TH.PLC A5.202.TH.PLC A1.403
Nguyễn Đình  Hùng Vũ Thị Quỳnh Vũ Thị Quỳnh Chu Thị Phương  Lan
Thực hành trang bị điện Thực hành vi xử lý-vi
điều khiển
Thực hành vi xử lý-vi
điều khiển
Kỹ thuật chiếu sáng
2 9:35 - 11:59 A1.103.THTBĐ A5.202.TH.PLC A5.202.TH.PLC A1.403
Nguyễn Đình  Hùng Vũ Thị Quỳnh Vũ Thị Quỳnh Chu Thị Phương  Lan
3 12:30 - 14:55
4 15:05 - 17:30
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K11-KT1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Kế toán máy Kế toán xuất nhập khẩu Kế toán máy Kế toán xuất nhập khẩu Kế toán máy
1 7:00 - 9:25 A5.302.PM3 A1.303 A5.302.PM3 A1.303 A5.302.PM3
Hoàng Tuấn Anh Nguyễn Thị Mai Hiên Hoàng Tuấn Anh Nguyễn Thị Mai Hiên Hoàng Tuấn Anh
Kế toán máy Kế toán dịch vụ nhà
hàng- khách sạn
Kế toán máy Kế toán dịch vụ nhà
hàng- khách sạn
Kế toán máy
2 9:35 - 11:59 A5.302.PM3 A1.303 A5.302.PM3 A1.303 A5.302.PM3
Hoàng Tuấn Anh Lê Thủy Nguyên Hoàng Tuấn Anh Lê Thủy Nguyên Hoàng Tuấn Anh
3 12:30 - 14:55
4 15:05 - 17:30
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K11-KT2
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Kế toán máy Kế toán dịch vụ nhà
hàng- khách sạn
Kế toán máy Kế toán dịch vụ nhà
hàng- khách sạn
1 7:00 - 9:25 A3.301.THKT A1.302 A3.301.THKT A1.302
Đặng Thị  Liên Lê Thủy Nguyên Đặng Thị  Liên Lê Thủy Nguyên
Kế toán máy Kế toán xuất nhập khẩu Kế toán máy Kế toán xuất nhập khẩu Kế toán máy
2 9:35 - 11:59 A3.301.THKT A1.302 A3.301.THKT A1.302 A3.301.THKT
Đặng Thị  Liên Nguyễn Thị Mai Hiên Đặng Thị  Liên Nguyễn Thị Mai Hiên Đặng Thị  Liên
3 12:30 - 14:55
4 15:05 - 17:30
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K11-QT1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
3 12:30 - 14:55
4 15:05 - 17:30
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K11-TIN1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
3 12:30 - 14:55
4 15:05 - 17:30
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K11-XD1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Đồ án kỹ thuật thi công Thực hành cốt thép Thực hành dự toán
máy
Đồ án tổ chức thi công Thực hành phần mềm
Sap
1 7:00 - 9:25 A1.203 A1.Xưởng TH A5.401.PM A1.203 A5.401.PM
Nguyễn Hữu Giang Phạm Văn  Thảo Nguyễn Thị Thu  Hà Nguyễn Hữu Giang Bùi Văn  Viên
Đồ án kỹ thuật thi công Thực hành cốt thép Thực hành dự toán
máy
Đồ án tổ chức thi công Thực hành phần mềm
Sap
2 9:35 - 11:59 A1.203 A1.Xưởng TH A5.401.PM A1.203 A5.401.PM
Nguyễn Hữu Giang Phạm Văn  Thảo Nguyễn Thị Thu  Hà Nguyễn Hữu Giang Bùi Văn  Viên
3 12:30 - 14:55
4 15:05 - 17:30
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K12-ĐIỆN1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Kinh tế điện Cung cấp điện Trang bị điện Tư tưởng Hồ Chí Minh Trang bị điện
1 7:00 - 9:25 A1.402 A1.402 A1.402 A1.402 A1.402
Nguyễn Văn  Chính Chu Thị Phương  Lan Dương Thị  Huyền Nguyễn Thị Hà Dương Thị  Huyền
Kỹ thuật đo lường và
cảm biến
Cung cấp điện Hệ thống điều khiển tự
động
Kỹ thuật đo lường và
cảm biến
Kỹ thuật vi xử lý-vi điều
khiển
2 9:35 - 11:59 A1.402 A1.402 A1.402 A1.402 A1.402
Dương Thị  Huyền Chu Thị Phương  Lan Nguyễn Việt  Long Dương Thị  Huyền Nguyễn Việt  Long
3 12:30 - 14:55
4 15:05 - 17:30
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K12-KT1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Kế toán tài chính doanh
nghiệp 2
Phát luật kinh tế Kế toán tài chính doanh
nghiệp 2
Thuế Kế toán tài chính doanh
nghiệp 2
1 7:00 - 9:25 A1.301 A1.301 A1.301 A1.301 A1.301
Nguyễn Thị Thu  Hằng Phạm Thị Tuyết Hạnh Nguyễn Thị Thu  Hằng Chu Nga Thanh Nguyễn Thị Thu  Hằng
Kế toán ngân hàng Đường lối cách mạng
của ĐCSVN
Tiếng Anh chuyên
ngành kế toán
Đường lối cách mạng
của ĐCSVN
Tiếng Anh chuyên
ngành kế toán
2 9:35 - 11:59 A1.301 A1.301 A1.301 A1.301 A1.301
Lê Thủy Nguyên Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thanh Xuân
3 12:30 - 14:55
4 15:05 - 17:30
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K12-QT1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Đường lối cách mạng
của ĐCSVN
Tài chính doanh nghiệp Đường lối cách mạng
của ĐCSVN
Tài chính doanh nghiệp Kỹ năng đàm phán
trong kinh doanh
1 7:00 - 9:25 A1.202 A1.202 A1.202 A1.202 A1.202
Nguyễn Thị Minh  Quý Nguyễn Thị Khánh  Chi Nguyễn Thị Minh  Quý Nguyễn Thị Khánh  Chi Nguyễn Ngọc  Hà
Tiếng Anh chuyên
ngành
Kỹ thuật soạn thảo văn
bản
Tiếng Anh chuyên
ngành
Khởi sự kinh doanh Văn hóa kinh doanh
2 9:35 - 11:59 A1.202 A1.202 A1.202 A1.202 A1.202
Tạ Thị Ngọc Hà Phạm Thị Tuyết Hạnh Tạ Thị Ngọc Hà Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thu Hương
3 12:30 - 14:55
4 15:05 - 17:30
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K12-TIN1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Nhập môn công nghệ
phần mềm
Đường lối cách mạng
của ĐCSVN
Lập trình hướng đối
tượng
Đường lối cách mạng
của ĐCSVN
Thiết kế và lập trình
Web
1 7:00 - 9:25 A1.204.PM1 A1.102 A1.205.PM2 A1.102 A1.204.PM1
Nguyễn Thị Hồng  Thúy Đỗ Lê Thị Minh Triệu Thu Hương Đỗ Lê Thị Minh Dương Quỳnh  Nga
Nhập môn công nghệ
phần mềm
Quản trị mạng máy tính Lập trình hướng đối
tượng
Quản trị mạng máy tính Thiết kế và lập trình
Web
2 9:35 - 11:59 A1.204.PM1 A2.201.Lap.Cisco A1.205.PM2 A2.201.Lap.Cisco A1.204.PM1
Nguyễn Thị Hồng  Thúy Đỗ Văn Mạnh Triệu Thu Hương Đỗ Văn Mạnh Dương Quỳnh  Nga
3 12:30 - 14:55
4 15:05 - 17:30
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K13-ĐIỆN1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Chính trị Mạch điện Chính trị Chính trị
3 12:30 - 14:55 A1.102. A1.203 A1.102. A1.102.
Đỗ Lê Thị Minh GL1 Nguyễn Văn  Hưng Đỗ Lê Thị Minh GL1 Đỗ Lê Thị Minh GL1
Vẽ điện, điện tử Mạch điện Chính trị Chính trị
4 15:05 - 17:30 A5.401.PM A1.203 A1.102. A1.102.
Nguyễn Văn  Chính Nguyễn Văn  Hưng Đỗ Lê Thị Minh GL1 Đỗ Lê Thị Minh GL1
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K13-HDDL1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Marketing du lịch Chính trị Marketing du lịch
3 12:30 - 14:55 A1.301 A1.201' A1.301
Bùi Tùng Lâm Nguyễn Thị Hà GL Bùi Tùng Lâm
Marketing du lịch Marketing du lịch
4 15:05 - 17:30 A1.301 A1.301
Bùi Tùng Lâm Bùi Tùng Lâm
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K13-KT1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Nguyên lý kế toán Chính trị
3 12:30 - 14:55 A1.201 A1.201
Đặng Thị Thanh
Hường
Nguyễn Thị Hà
4 15:05 - 17:30
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K13-LTV1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Chính trị Cơ sở lập trình Chính trị Cơ sở lập trình Chính trị
3 12:30 - 14:55 A1.102' A1.205.PM2 A1.102' A1.205.PM2 A1.102'
Đỗ Lê Thị Minh GL Nguyễn Thị Vân Đỗ Lê Thị Minh GL Nguyễn Thị Vân Đỗ Lê Thị Minh GL
Cơ sở toán cho tin học Cơ sở lập trình Chính trị Cơ sở lập trình Chính trị
4 15:05 - 17:30 A1.102' A1.205.PM2 A1.102' A1.205.PM2 A1.102'
Đào Thị Thu Hằng GL Nguyễn Thị Vân Đỗ Lê Thị Minh GL Nguyễn Thị Vân Đỗ Lê Thị Minh GL
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K13-QT1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Giao tiếp trong kinh
doanh
Tin học đại cương Giao tiếp trong kinh
doanh
3 12:30 - 14:55 A1.101 A5.302.PM A1.101
Bùi Tùng Lâm Dương Quỳnh  Nga Bùi Tùng Lâm
Chính trị Giao tiếp trong kinh
doanh
Tin học đại cương Giao tiếp trong kinh
doanh
4 15:05 - 17:30 A1.101 A1.101 A5.302.PM A1.101
Đỗ Lê Thị Minh Bùi Tùng Lâm Dương Quỳnh  Nga Bùi Tùng Lâm
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K13-QTBH1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Giao tiếp trong kinh
doanh
Tin học đại cương Giao tiếp trong kinh
doanh
3 12:30 - 14:55 A1.101' A5.302.PM' A1.101'
Bùi Tùng Lâm GL Dương Quỳnh Nga GL Bùi Tùng Lâm GL
Chính trị Giao tiếp trong kinh
doanh
Tin học đại cương Giao tiếp trong kinh
doanh
4 15:05 - 17:30 A1.101' A1.101' A5.302.PM' A1.101'
Đỗ Lê Thị Minh GL Bùi Tùng Lâm GL Dương Quỳnh Nga GL Bùi Tùng Lâm GL
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K13-TA1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Tiếng Anh cơ sở 1 Tiếng Anh cơ sở 1 Tin học đại cương Ngữ âm tiếng Anh Ngữ âm tiếng Anh
3 12:30 - 14:55 A5.301.LAP A5.301.LAP A5.302.PM. A5.301.LAP A5.301.LAP
Nguyễn Phương  Nga Nguyễn Phương  Nga Dương Quỳnh Nga
GL2
Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thu Hương
Chính trị Ngữ âm tiếng Anh Tin học đại cương Tiếng Anh cơ sở 1 Tiếng Anh cơ sở 1
4 15:05 - 17:30 A1.101. A5.301.LAP A5.302.PM. A5.301.LAP A5.301.LAP
Đỗ Lê Thị Minh GL1 Nguyễn Thu Hương Dương Quỳnh Nga
GL2
Nguyễn Phương  Nga Nguyễn Phương  Nga
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K13-TADL1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Tiếng Anh cơ sở 1 Tiếng Anh cơ sở 1 Tin học đại cương Ngữ âm tiếng Anh Ngữ âm tiếng Anh
3 12:30 - 14:55 A5.301.LAP' A5.301.LAP' A5.302.PM'' A5.301.LAP' A5.301.LAP'
Nguyễn Phương Nga
GL2
Nguyễn Phương Nga
GL2
Dương Quỳnh Nga
GL3
Nguyễn Thu Hương GL Nguyễn Thu Hương GL
Chính trị Ngữ âm tiếng Anh Tin học đại cương Tiếng Anh cơ sở 1 Tiếng Anh cơ sở 1
4 15:05 - 17:30 A1.101'' A5.301.LAP' A5.302.PM'' A5.301.LAP' A5.301.LAP'
Đỗ Lê Thị Minh GL3 Nguyễn Thu Hương GL Dương Quỳnh Nga
GL3
Nguyễn Phương Nga
GL2
Nguyễn Phương Nga
GL2
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K13-TATM1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Tiếng Anh cơ sở 1 Tiếng Anh cơ sở 1 Tin học đại cương Ngữ âm tiếng Anh Ngữ âm tiếng Anh
3 12:30 - 14:55 A5.301.LAP. A5.301.LAP. A5.302.PM3 A5.301.LAP. A5.301.LAP.
Nguyễn Phương Nga
GL
Nguyễn Phương Nga
GL
Dương Quỳnh Nga
GL4
Nguyễn Thu Hương GL Nguyễn Thu Hương GL
Chính trị Ngữ âm tiếng Anh Tin học đại cương Tiếng Anh cơ sở 1 Tiếng Anh cơ sở 1
4 15:05 - 17:30 A1.101! A5.301.LAP. A5.302.PM3 A5.301.LAP. A5.301.LAP.
Đỗ Lê Thị Minh GL2 Nguyễn Thu Hương GL Dương Quỳnh Nga
GL4
Nguyễn Phương Nga
GL
Nguyễn Phương Nga
GL
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K13-TIN1
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Chính trị Chính trị Ngôn ngữ lập trình
C\C++
Chính trị
3 12:30 - 14:55 A1.102 A1.102 A5.302.PM A1.102
Đỗ Lê Thị Minh Đỗ Lê Thị Minh Dương Quỳnh  Nga Đỗ Lê Thị Minh
Cơ sở toán cho tin học Chính trị Ngôn ngữ lập trình
C\C++
Chính trị
4 15:05 - 17:30 A1.102 A1.102 A5.302.PM A1.102
Đào Thị Thu  Hằng Đỗ Lê Thị Minh Dương Quỳnh  Nga Đỗ Lê Thị Minh
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K30-ĐIỆNA.CG
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Thực hành điện cơ bản Thực hành điện cơ bản
3 12:30 - 14:55 TTGDTX. Cầu Giấy 1 TTGDTX. Cầu Giấy 1
Dương Thị  Huyền Dương Thị  Huyền
Thực hành điện cơ bản Thực hành điện cơ bản
4 15:05 - 17:30 TTGDTX. Cầu Giấy 1 TTGDTX. Cầu Giấy 1
Dương Thị  Huyền Dương Thị  Huyền
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K30-KTB.ĐA
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Thực hành kế toán
doanh nghiệp
Thực hành kế toán
doanh nghiệp
Thực hành kế toán
doanh nghiệp
3 12:30 - 14:55 TTGDTX. Đông Anh 1 TTGDTX. Đông Anh 1 TTGDTX. Đông Anh 1
Nguyễn Thị Thu  Hằng Nguyễn Thị Thu  Hằng Nguyễn Thị Thu  Hằng
Thực hành kế toán
doanh nghiệp
Thực hành kế toán
doanh nghiệp
Thực hành kế toán
doanh nghiệp
4 15:05 - 17:30 TTGDTX. Đông Anh 1 TTGDTX. Đông Anh 1 TTGDTX. Đông Anh 1
Nguyễn Thị Thu  Hằng Nguyễn Thị Thu  Hằng Nguyễn Thị Thu  Hằng
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K30-KTC.MĐ
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59

THI KẾT THÚC MÔN
1. Kinh tế chính trị

2. Luật kinh tế
 
Thực hành kế toán
doanh nghiệp
3 12:30 - 14:55 TTGDTX. Mỹ Đức TTGDTX. Mỹ Đức
Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Bích Liên
Thực hành kế toán
doanh nghiệp
4 15:05 - 17:30 TTGDTX. Mỹ Đức
Nguyễn Thị Bích Liên
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K30-TINA.CM
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Thực tập tốt nghiệp
1 7:00 - 9:25 TTGDTX. Chương Mỹ
Tự thực tập
Thực tập tốt nghiệp
2 9:35 - 11:59 TTGDTX. Chương Mỹ
Tự thực tập
Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp
3 12:30 - 14:55 TTGDTX. Chương Mỹ TTGDTX. Chương Mỹ
Tự thực tập Tự thực tập
Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp
4 15:05 - 17:30 TTGDTX. Chương Mỹ TTGDTX. Chương Mỹ
Tự thực tập Tự thực tập
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K31-KTA.CG
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Kế toán máy Kế toán máy
3 12:30 - 14:55 TTGDTX. Cầu Giấy 1 TTGDTX. Cầu Giấy 1
Đặng Thị  Liên Đặng Thị  Liên
Kế toán máy Kế toán máy
4 15:05 - 17:30 TTGDTX. Cầu Giấy 1 TTGDTX. Cầu Giấy 1
Đặng Thị  Liên Đặng Thị  Liên
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K31-KTB.ĐA
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Kế toán máy Kế toán máy Thực hành kế toán
doanh nghiệp
3 12:30 - 14:55 TTGDTX. Đông Anh 2 TTGDTX. Đông Anh 2 TTGDTX. Đông Anh 2
Nguyễn Thị Hương
Quyến
Nguyễn Thị Hương
Quyến
Nguyễn Kim Phượng
Kế toán máy Kế toán máy Thực hành kế toán
doanh nghiệp
4 15:05 - 17:30 TTGDTX. Đông Anh 2 TTGDTX. Đông Anh 2 TTGDTX. Đông Anh 2
Nguyễn Thị Hương
Quyến
Nguyễn Thị Hương
Quyến
Nguyễn Kim Phượng
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K31-TINA.HN
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 7:00 - 9:25
2 9:35 - 11:59
Lập trình Web Cài đặt các dịch vụ Lập trình Web Lập trình Web
3 12:30 - 14:55 Hào Nam Hào Nam Hào Nam Hào Nam
Nguyễn Thị Thúy Hồng Vũ Thị Hải  Ninh Nguyễn Thị Thúy Hồng Nguyễn Thị Thúy Hồng
Lập trình Web Cài đặt các dịch vụ Lập trình Web Lập trình Web
4 15:05 - 17:30 Hào Nam Hào Nam Hào Nam Hào Nam
Nguyễn Thị Thúy Hồng Vũ Thị Hải  Ninh Nguyễn Thị Thúy Hồng Nguyễn Thị Thúy Hồng
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU K31-TINA.QO
Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Tuần 8: ngày 03/12/2018
Ca Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Lập trình Web Đồ họa Autocad Hệ quản trị CSDL
Access
Lập trình Web Đồ họa Autocad
1 7:00 - 9:25 An Khánh An Khánh An Khánh An Khánh An Khánh
Vũ Thị Hải  Ninh Nguyễn Thị Thúy Hồng Đào Thị Thu  Hằng Vũ Thị Hải  Ninh Nguyễn Thị Thúy Hồng
Lập trình Web Đồ họa Autocad Hệ quản trị CSDL
Access
Lập trình Web Đồ họa Autocad
2 9:35 - 11:59 An Khánh An Khánh An Khánh An Khánh An Khánh
Vũ Thị Hải  Ninh Nguyễn Thị Thúy Hồng Đào Thị Thu  Hằng Vũ Thị Hải  Ninh Nguyễn Thị Thúy Hồng
Lập trình Web Cài đặt các dịch vụ Hệ quản trị CSDL
Access
Lập trình Web Cài đặt các dịch vụ
3 12:30 - 14:55 An Khánh An Khánh An Khánh An Khánh An Khánh
Vũ Thị Hải  Ninh Lý Minh Chi Đào Thị Thu  Hằng Vũ Thị Hải  Ninh Lý Minh Chi
Lập trình Web Cài đặt các dịch vụ Hệ quản trị CSDL
Access
Lập trình Web Cài đặt các dịch vụ
4 15:05 - 17:30 An Khánh An Khánh An Khánh An Khánh An Khánh
Vũ Thị Hải  Ninh Lý Minh Chi Đào Thị Thu  Hằng Vũ Thị Hải  Ninh Lý Minh Chi
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
P. Đào tạo
1/1 30/11/2018 1:52:37 CH